Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Minister s deťmi upratoval parčík v rodnom meste

16.08.2011 Park pred Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede upratoval spolu s deťmi z obce postihnutej zosuvmi pôdy Nižná Myšľa minister životného prostredia SR József Nagy. Súčasťou aktivity bola aj ich edukácia a environmentálna výchova v oblasti separácie odpadu, s cieľom neustáleho zvyšovania environmentálneho povedomia u detí a mládeže.

SHMÚ buduje odborné kapacity pre aktivity v oblasti zmeny klímy

16.08.2011 Projekt s názvom Podpora budovania odborných kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy a adaptácie v Keni dnes v Bratislave predstavila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Finančné zdroje na projekt v hodnote viac ako 104.500 € vyčlenilo MŽP SR. Ministerstvo aktívne sleduje priebeh plnenia cieľov projektu a zároveň prispieva aj odborným poradenstvom. Trvanie projektu je 12 mesiacov.

Takmer každá druhá kontrola inšpektorov ochrany prírody a krajiny sa skončila pokutou

16.08.2011 Takmer 200 kontrol vykonali v prvom polroku tohto roka inšpektori Útvaru inšpekcie ochrany prírody a krajiny Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES) zistili pri 93 kontrolách, čo je skoro polovica z celkového počtu kontrol.

Sčítanie v TANAP-e: takmer 17-tisíc návštevníkov

15.08.2011 Od skorej rannej hodiny sčítavali dobrovoľníci turistov, ktorí navštívili vo štvrtok 11. augusta Tatranský Národný park (TANAP). V rámci sčítavania bolo pre dobrovoľníkov pripravených 97 terénnych stanovíšť a 17 stanovíšť na vysokohorských chatách. Akcia sa v TANAP-e organizuje pravidelne už takmer 40 rokov (od roku 1972). Sčítanie bolo ukončené večer o 19-tej hodine. Celkový výsledok tohoročného sčítania predstavoval 16 939 návštevníkov. Najviac ich bolo na Hrebienku. Medzi návštevníkmi boli Slováci, Česi, Poliaci, Maďari, Nemci, ale aj Angličania, Rusi, Taliani, Francúzi či Izraelčania.

Opäť o zonácii TANAPu

12.08.2011 Po druhý krát sa stretli na Ministerstve životného prostredia SR členovia komisie pre zonáciu Tatranského národného parku (TANAP), aby prerokovali konkrétne pripomienky k pripravovanej zonácii. Návrh, ktorý pochádza z dielne rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR,Správy TANAPu bol predstavený koncom júna na jej prvom stretnutí. Cieľom stretnutia bolo prerokovať návrhy vedeckej a odbornej obce a dohodnúť sa na záveroch k novému, aktuálnemu návrhu zonácie. Komisii predsedal minister životného prostredia József Nagy. Najbližšie stretnutie v septembri bude už priamo v TANAPe.

Na Dunaji pri Bratislave sa už vyše týždňa zdržuje viac ako tisícdvesto labutí

12.08.2011 Ornitológovia zaznamenali pri Bratislave na významnom zhromaždisku vodného vtáctva viac ako 1200 labutí veľkých. V Chránenom vtáčom území Dunajské luhy sa na Hrušovskej zdrži v súčasnosti vo veľkých kŕdľoch sústreďujú nehniezdiace a nedospelé vtáky, ktoré tu nachádzajú dostatok potravy a vhodné miesto na letné pŕchnutie a preperovanie. Spolu s tisíckami kačíc a lysiek tak poskytujú návštevníkom možnosť nahliadnuť do života vodného vtáctva už niekoľko týždňov.

Chránime biologickú rozmanitosť a chceme vedieť aj Váš názor

12.08.2011 Názor občanov na otázky týkajúce sa celosvetovo aktuálnej témy - ochrany biodiverzity chce poznať Ministerstvo životného prostredia SR. Získané pripomienky, stanoviská a podnety zo strany verejnosti rezort využije pri príprave Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzitypre roky 2012 až 2020, ktorú v týchto dňoch pripravuje. Občania sa môžu vyjadriť vyplnením dotazníka zverejneného na internetovej stránke ministerstva: Ochrana biodiverzity – ako ďalej do roku 2020. Verejná diskusia sa začína dnes a potrvá do 5. septembra 2011.

Kontrolovalo sa znečisťovanie ovzdušia

11.08.2011 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonala v prvom polroku tohto roka v oblasti ochrany ovzdušia 277 kontrol. Inšpektori kontrolovali dodržiavanie zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a súvisiacich právnych predpisov. Porušenie právnych predpisov zistili inšpektori pri 39 kontrolách, čo je približne 14 percent z celkového počtu kontrol. Za tieto prehrešky uložili 34 pokút v súhrnnej výške 22 340 eur a 21 opatrení na nápravu. Kontrolná činnosť pozostávala z inšpekčných kontrol a kontrolných meraní znečisťujúcich látok.

SHMÚ: Varuje pred prízemným mrazom

10.08.2011 Meteorológovia upozorňujú obyvateľov severozápadného Slovenska, Liptova, Oravy, Turca, Spiša, Kysúc a Horehronia, že vo štvrtok sa v skorých ranných hodinách objaví prízemný mráz.

Z dnešného rokovania Vlády SR

10.08.2011 Vláda dnes v reakcii na upozornenie Európskej komisie na nedostatočnú legislatívnu úpravu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie schválila novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Právnou normou sa má okrem iného zabezpečiť aj vytvorenie predpokladov pre plynulé čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Inšpektori odpadového hospodárstva zistili porušenie zákona pri 41 percentách kontrol

09.08.2011 Už 406 kontrol v oblasti odpadového hospodárstva urobili v prvom polroku tohto roka inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Zistili pri tom porušenie právnych predpisov až pri 166 kontrolách, čo je 41 percent z celkového počtu kontrol. Súhrnná výška 139 pokút, ktoré uložili, bola 113 785 eur. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch, zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, zákona o obaloch, zákona o perzistentných organických látkach, zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

SHMÚ: Na východe a strednom Slovensku platí výstraha 2. stupňa pred búrkami

08.08.2011 Výstrahu 2. stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav na východnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska. Výstraha platí prevažne do 20. hodiny.

Svište, kamzíky a orol skalný sú v priamom prenose

05.08.2011 S cieľom chrániť svištiu kolóniu, orla skalného a kamzíky pred pytliactvom a vyrušovaním počas krátkeho tatranského leta, umiestnili v uplynulých dňoch vo Vysokých Tatrách odborní pracovníci rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR), ďalšie on-line kamery. Široká verejnosť má tak jedinečnú možnosť vidieť tieto unikátne živočíchy naživo prostredníctvom internetovej stránky ŠOP SR - správa TANAPu a správa CHKO Strážovské vrchy, ale aj titulnej stránky Ministerstva životného prostredia SR – www.enviro.gov.sk. Tento ojedinelý výchovno-vzdelávací projekt, ktorý realizuje Štátna ochrana prírody SR, nadväzuje na už v minulosti úspešne realizované projekty, ktoré boli zamerané na sokola sťahovavého v Belianskych Tatrách a orla skalného v Západných Tatrách.

Inšpektori životného prostredia kontrolovali kvalitu vôd. Podnety dostali aj od občanov

04.08.2011 Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v prvom polroku tohto roka v oblasti ochrany vôd na Slovensku 568 kontrol. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov pri 138 kontrolách, čo je 24,3 percenta z celkového počtu kontrol. Podnety na kontrolu dostali aj od občanov, všetky prešetrili, alebo postúpili kompetentným orgánom.

Ďalší krok k ochrane dážďovníkov a netopierov v mestách

04.08.2011 Ministerstvo životného prostredia a ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja vydali usmernenie o vykonávaní zatepľovacích prác na domoch. Podľa neho budú musieť tí, čo robia zatepľovanie urobiť ešte pre jeho začiatkom prieskum výskytu chránených živočíchov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže