Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Pri predaji emisií bude ministerstvu radiť Carbon Redux

05.11.2011 Hľadať kupca pre 27 mil. ton priznaných emisných jednotiek AAU (Assigned Amount Units), viesť s ním rokovania, ale aj prezentovať Zelenú investičnú schému (GIS) vytvorenú na financovanie domácich projektov v oblasti znižovania emisií – to bude hlavnou úlohou českej spoločnosti Carbon Redux. Transparentnosť a vytvorenie nových zásad predaja inicioval minister životného prostredia József Nagy po škandalizovanom predaji v predchádzajúcom volebnom období. Predaj sa bude realizovať na základe priameho zmluvného vzťahu medzi ministerstvom a kupujúcim v zmysle Kjótskeho protokolu. Podľa neoficiálnych informácií je súčasná predajná cena emisií 3 až 5 eur za tonu.

Ministerstvo bilancuje svoj prvý rok

05.11.2011 Nastavenie transparentného mechanizmu vo verejnom obstarávaní a hospodárení s financiami - čím sa podarilo v rezorte hneď na začiatku ušetriť viac ako 2 mil. eur. Schválenie environzákona desaťročia a zároveň aj zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon o EIA), ktoré pomôžu účinnejšie chrániť naše životné prostredie. Znižovanie nezamestnanosti vytvorením tisíc pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných s cieľom zabezpečiť ochranu životov, zdravia a majetku ľudí pred povodňami a inými živlami. Ale aj príprava ďalších zákonov priamo riešiacich každodenné problémy s odpadmi aj s ochranou životného prostredia. Toto všetko je len časť z toho, na čom nepretržite od svojho vzniku pracovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Práve dnes má možnosť široká verejnosť, ale aj všetci tí, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné, pripomenúť si spoločne vznik a význam environrezortu, ktorého mottom sa stali čistota a poriadok.

Prichádza čas vyložiť vtáčie kŕmidlá

03.11.2011 Viaceré druhy vtáctva, ktoré zotrvajú počas zimy v našich končinách, s obľubou navštevujú vtáčie kŕmidlá. Nepriaznivé jesenné a zimné dni im môžeme pomôcť prekonať vyložením vhodného krmiva. Na vtáčích kŕmidlách sa môže vyskytnúť až 40 druhov vtákov. Preto je prikrmovanie nielen vítanou pomocou pre vtáky, ale umožní poznávať a sledovať život rôznych druhov.

Enviroportál s novou tvárou

03.11.2011 Prehľadnejší, zrozumiteľnejší, reflektujúci pokrok v oblasti IT technológií. Taký je vynovený enviroportál (www.enviroportal.sk) - informačný systém Ministerstva životného prostredia SR, ktorý si mesačne prezrie cca 60-tisíc návštevníkov. Pri príležitosti 1. výročia znovuobnovenia zeleného rezortu prešiel obsahovou, dizajnovou a technickou prestavbou. Jeho úlohou je poskytovať informácie o životnom prostredí na Slovensku, ale aj riešiť konkrétne prípady z praxe – ako postupovať pri výrube stromov, aké sú práva občana v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie či aké sú povinnosti podnikateľa v oblasti ochrany ovzdušia. K dispozícii je aj online Atlas krajiny SR, zoznam environzáťaží a napr. aj katalóg chránených stromov. Projekt vo výške bezmála 6 700 eur bol financovaný prostredníctvom Environmentálneho fondu.

Sanácia environmentálnej záťaže na Sliači sa ukončí

02.11.2011 V lokalite Sliač, ktorá bola znečistená činnosťou bývalej Sovietskej armády, odsúhlasila dnes vláda SR ukončenie sanačných prác. Aj naďalej by sa tu rovnako ako v lokalite Vlkanová mal realizovať posanačný monitoring stavu kvality podzemných vôd. Pôda a voda tu boli znečistené najmä ropnými látkami, ako aj chlórovanými a aromatickými uhľovodíkmi.

TATRY: Vysokohorské prostredie bude pre turistov v zime uzavreté

31.10.2011 V utorok 1. novembra začína v Tatranskom národnom parku (TANAP) sezónna uzávera značkovaných turistických chodníkov. Počas sezónnej uzávery nebude vo Vysokých, Západných a v Belianskych Tatrách prístupných približne 230 kilometrov turistických trás.

Spoznajte „zelený rezort“ počas Enviro dňa!

28.10.2011 Mini ZOO, pozorovanie hornín i vzoriek vody pod mikroskopom, ukážky zubov dinosaura, lebky jaskynného medveďa, ale i meteoritov, modely banských strojov a zariadení, súťaže, prehliadka filmov s environtematikou, aktuálne online merania a zábery z meteorologických družíc, výroba šperkov z druhotných surovín, ukážky lesných drevín, plodov a semien – aj to bude súčasťou Dňa otvorených dverí na Ministerstve životného prostredia v Bratislave v sobotu, 5.11.2011 v čase 10:00-15:00 hod. Jeho súčasťou bude napr. aj krst knihy Atlas druhov európskeho významu pre územia Natura 2000 na Slovensku.Podujatie je pripravené pri príležitosti 1.výročia znovuobnovenia MŽP SR.

O Dunajskej stratégii v Záhrebe

28.10.2011 Ochrana kvality vôd Dunaja, biodiverzity a kvality ovzdušia, ale aj stanovenie hodnotiacich kritérií pre dunajské projekty zamerané na uplatňovanie Stratégie EÚ pre Dunajský región. To boli hlavné témy riadiacej skupiny Dunajskej stratégie, ktorá bola v uplynulých dňoch v chorvátskom Záhrebe. Na stretnutí sa zúčastnili aj odborníci z Ministerstva životného prostredia, zástupcovia Európskej komisie, Medzinárodnej komisie na ochranu Dunaja (ICPDR) a sekretariátu Karpatského dohovoru vrátane riadnych členov riadiacej skupiny.

Invazívna vodná rastlina Pistia rezavková

28.10.2011 Narušenie biodiverzity vodných nádrží či vodných tokov Slovenska. To môže spôsobiť táto vodná rastlina pochádzajúca z Južnej Ameriky. Do roku 2002 sa pritom v Európe nevyskytovala. V dôsledku masového rozšírenia v posledných rokoch na tokoch Malého Dunaja a Čiernej vody je potrebný jej monitoring a sledovanie životného cyklu.

Pol tony rýb vylovia z vodnej nádrže Brezany

27.10.2011 Úplne ju vypustia, vyčistia a opravia. S vypúšťaním vodnej nádrže Brezany rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP) už začala. Úplne bez vody bude až v pondelok, 31.10.2011. Tieto práce na vodnom diele si vyžiadajú viac ako 117-tisíc eur.

Environrezort otázku medveďov rieši

26.10.2011 Hlukové efekty, fotopasce, elektrické ohradníky, telemetrické sledovanie či využitie gumových projektilov, ale aj monitoring početnosti a výskytu medveďov z projektov EÚ - aj toto sú opatrenia rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Správy Tatranského národného parku (TANAP) na elimináciu stretov s medveďmi. Odstrel medveďov je až posledná možná forma riešenia problémov s medveďmi, ktoré sú chránenými živočíchmi. V prípade ohrozenia ľudských životov dokáže ministerstvo ŽP vydať takéto povolenie do 24-hodín.

Kochova záhrada – stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

26.10.2011 Decentralizovať právomoci, ktoré sa dajú vykonať na úrovni samosprávy – o to sa snaží Ministerstvo životného prostredia. Je to totiž práve samospráva čo pozná situáciu lepšie ako úradník, ktorý sa navyše za svoje rozhodnutia vo voľbách nikomu nezodpovedá. Štát by mal chrániť len to najcennejšie a z celoslovenského pohľadu najvýznamnejšie. O zvyšku nech rozhoduje starosta alebo poslanci podľa svojho svedomia a záujmov obyvateľov.

Minister J. Nagy: „Škody na životnom prostredí majú v konečnom dôsledku horšie dôsledky ako fajčenie.“

25.10.2011 Otázky zelenej ekonomiky, zdaňovania zdrojov a zeleného rastu, ale aj neefektívne dotovanie fosílnych palív najvyspelejšími krajinami sveta, znečisťovanie ovzdušia, klimatické zmeny, ochrana zdrojov pitnej vody i strata biodiverzity. To všetko boli témy, o ktorých v otvorenej diskusii na Hospodárskom klube hovoril minister životného prostredia József Nagy s vrcholovými predstaviteľmi podnikateľského sektora i verejného života.

Vedecká konferencia: Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

24.10.2011 Najnovšie poznatky z oblasti bezpečného a ekologicky vyhovujúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd, ako aj aktuálne informácie súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou čistiarní odpadových vôd. Aj o tomto bude reč na trojdňovej vedeckej konferencii s názvom Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Podujatie organizuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a ďalšími odborníkmi na vodu. Už siedmy ročník konferencie sa začína zajtra, 25. októbra a potrvá do štvrtka 27. októbra. 2011, v Podbanskom.

Protipovodňové riešenia pre malokarpatskú oblasť

24.10.2011 Navrhnúť vhodné riešenia protipovodňovej ochrany mesta Modra, ktoré budú využiteľné aj pre viaceré mestá malokarpatskej oblasti. To je cieľom projektu Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel malokarpatskej oblasti – prípadová štúdia Modra. Rieši ho rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Výskumný ústav vodného hospodárstva spoločne s Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského. Projekt by mal byť ukončený začiatkom budúceho roka.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže