Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Environmentálne termíny

Názov (Sj) Názov(Aj) Definícia Zdroj
produktivita uhlíka Carbon productivity pomer hrubého domáceho produktu v stálych cenách k celkovému množstvu emisií CO2 ekv. v  Gg, ktoré vznikli pri jeho tvorbe Towards green growth: Monitoring progress , OECD Indicators , Paris 2011, s. 135
daň z uhlíka Carbon tax spotrebná daň z fosílnych palív, ktorej základom je množstvo uhlíka v týchto palivách http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=287
daň z energie Energy tax spotrebná daň, ktorej základom je množstvo vyrobenej energie
energetická produktivita Energy productivity pomer hrubého domáceho produktu v stálych cenách k hrubej domácej spotrebe energie Towards green growth: Monitoring progress , OECD Indicators , Paris 2011, str. 63
zelená energia Green power energia z obnoviteľných zdrojov (napríklad zo slnka, vetra, biomasy, bioplynu, geotermálnej energie a energie z malých vodných elektrární) vyrobená technológiami, ktoré poskytujú najvyšší environmentálny prínos Zdroj: http://www.epa.gov/greenpower/gpmarket/index.htm, Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_energy
environmentálna daň (zelená daň) Environmental taxes (Green taxes) daň súvisiaca so životným prostredím, ktorej základom je fyzická jednotka (alebo jej náhrada), ktorá má preukázateľný špecifický negatívny vplyv na životné prostredie Eurostat metadata
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/env_ac_taxind2_esms.htm Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, Príloha II, Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti.
daňové príjmy súvisiace so životným prostredím Environmentally related tax revenues výnos z environmentálnej dane OECD Green Growth Indicators
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH
materiálová produktivita Material productivity pomer HDP v stálych cenách k domácej materiálovej spotrebe OECD, Measuring material flows and resource productivity, Synthesis report, 2008 * domáca  materiálová spotreba – pozri definíciu  ŠÚ SR