Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Environmentálna terminológia

K rozhodnutiu číslo: 8/2010 – 4.1.
Dátum: 26. marca 2018

Názov poradného orgánu: Terminologická komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuálny zoznam členov poradného orgánu ministra:

Predseda

RNDr. Peter Flaškár, odbor prierezových činností, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

Tajomník

Ing. Jana Oslejová, odbor prierezových činností, ministerstvo

Členovia

 

 • Ing. Miloš Grajcar, odbor obchodovania s emisnými kvótami, ministerstvo,
 • Ing. Lýdia Bekerová, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, ministerstvo,
 • Ing. Peter Maňka, PhD., odbor ochrany biodiverzity a CITES, ministerstvo,
 • JUDr. Oľga Lichnerová, odbor legislatívy, ministerstvo,
 • Ing. Rudolfa Rothová, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, ministerstvo,
 • RNDr. Vlasta Jánová, PhD., sekcia geológie a prírodných zdrojov, ministerstvo,
 • Ing. Marian Vagač, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ministerstvo,
 • Ing. Zuzana Lieskovská, Slovenská agentúra životného prostredia,
 • Ing. arch. Želmíra Kalinová, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 • Mgr. Michal Jajcaj, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • Mgr. Silvia Duchková, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied,
 • prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., Katolícka univerzita v Ružomberku.

 

Príloha k rozhodnutiu ministra životného prostredia
Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. 8/2010 – 4.1.

Organizačný a rokovací poriadok
Terminologickej komisie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Terminologická komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“) je stály expertný poradný a koordinačný orgán, ktorý sleduje, ustaľuje a obohacuje slovenskú environmentálnu terminológiu, patriacu do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
 2. V zmysle záverov z rokovaní komisie zabezpečuje ministerstvo realizáciu rozpracovania Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky v pôsobnosti ministerstva a právnických osôb v jeho pôsobnosti a predkladá písomnú správu medzirezortnej expertnej komisii (úloha B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 131 zo 14.2.2001).
 3. Ministerstvo informuje širokú verejnosť o výsledkoch práce v rámci starostlivosti o štátny jazyk prostredníctvom Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, internetovej stránky www.enviro.gov.sk, Enviromagazínu a iných odborných časopisov alebo v kompletných súpisoch vo forme terminologických slovníkov.

Čl. 2
Úlohy komisie

Komisia v rámci svojej pôsobnosti

 1. vytvára odborné podmienky pre ustaľovanie, úpravu a používanie odborných termínov v rámci starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „environmentalistika“),
 2. podáva vysvetlenia o terminologických otázkach v rámci environmentalistiky,
 3. rieši otázky spojené s určovaním zásad na ustaľovanie, úpravu a používanie environmentálnej odbornej terminológie v slovenskom jazyku,
 4. zabezpečuje zverejňovanie odsúhlasených štandardizovaných odborných termínov environmentalistiky,
 5. spolupracuje s odbornými jazykovednými inštitúciami, najmä s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (ďalej len „jazykovedný ústav“),  ako aj s inými terminologickými komisiami.

Čl. 3
Zloženie komisie

 1. Komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a z členov.
 2. Členov komisie na návrh predsedu komisie vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) spomedzi odborníkov z jednotlivých sektorov environmentalistiky a  jazykovedy. Jeden z členov komisie je zamestnancom jazykovedného ústavu. Členstvo v  komisii je nezastupiteľné a viazané na konkrétnu fyzickú osobu.
 3. Členstvo v terminologickej komisii zaniká, ak sa člen vzdá členstva písomnou formou, je odvolaný, alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou, alebo skončí inak. Vzdanie sa členstva nadobúda platnosť dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa členstva v  komisii ministrovi.
 4. Na prerokovanie špeciálnych alebo sporných otázok si komisia môže prizvať odborných poradcov, zamestnancov odborných a vedeckých pracovísk.
 5. Členstvo v  komisii je čestné. Za prácu v  komisii nepatrí jej členom odmena.

 

Čl. 4
Predseda komisie

Predseda komisie

 1. zodpovedá ministrovi za činnosť komisie, zvoláva jej rokovanie podľa potreby a vedie jej rokovanie,
 2. schvaľuje návrh programu a  podľa potreby prizývanie príslušných odborníkov na rokovanie komisie, 
 3. potvrdzuje správnosť zápisov z rokovania komisie,
 4. schvaľuje podľa čl. 1 ods. 3 zverejňovanie štandardizovaných odborných termínov environmentalistiky.

 

Čl. 5
Tajomník komisie

Tajomník komisie najmä

 1. zabezpečuje organizačné, technické a administratívne práce týkajúce sa činnosti komisie,
 2. dokumentuje činnosť komisie, archivuje záznamy z jej zasadnutí, jeden výtlačok schválených termínov, prípadne terminologických súpisov, ktoré zasiela Jazykovednému ústavu,
 3. zabezpečuje zverejňovanie štandardizovaných odborných termínov environmentalistiky podľa čl. 1 ods. 3,
 4. zabezpečuje prípravu písomnej správy a jej predkladanie medzirezortnej expertnej komisii (úloha B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 131 zo 14.2.2001),
 5. plní ďalšie úlohy podľa odporúčaní komisie a pokynov jej predsedu.

 

Čl. 6
Členovia komisie

Členovia komisie

 1. podávajú návrhy na program zasadnutia komisie,
 2. pripravujú návrhy na posudzovanie a štandardizáciu environmentálnych pojmov, 
 3. vyjadrujú sa k predloženým návrhom, postupom a materiálom,
 4. plnia úlohy, ktorými ich poveril predseda komisie.

 

Čl. 7
Rokovanie komisie

 1. Komisia zasadá podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka.
 2. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie účasť členov, priebeh rokovania, prijaté uznesenia, schválené termíny a ich definovanie.
 3. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 4. Uznesenia sú platné, ak za ich prijatie hlasovala väčšina prítomných členov komisie; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 5. Sporné prípady v štandardizovaní environmentálnych termínov, na ktorých sa komisia nedohodla, predkladá jej predseda na posúdenie a schválenie Koordinačnej terminologickej komisii jazykovedného ústavu.

Čl. 8
Záverečné ustanovenie

Tento organizačný a rokovací poriadok komisie nadobúda účinnosť ...................

Jozef Medveď
minister životného prostredia
Slovenskej republiky

Vypracovala: PhDr. Marta Herrmannová, oddelenie trvalo udržateľného rozvoja
Schválili: RNDr. Jozef Klinda, vedúci oddelenia trvalo udržateľného rozvoja
RNDr. Mária Vidová, riaditeľka odboru environmentálnej politiky
Predkladá: RNDr. Kamil Vilinovič, generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky
a zahraničných vecí