Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Environmentálna terminológia

K rozhodnutiu číslo: 8/2010 – 4.1.
Dátum: 1. augusta 2017
Názov poradného orgánu: Terminologická komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuálny zoznam členov poradného orgánu ministra:
Predseda
RNDr. Peter Flaškár, odbor prierezových činností, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
Tajomník
Ing. Jana Oslejová, odbor prierezových činností, ministerstvo
Členovia
Ing. Jozef Bocko, odbor ochrany ovzdušia, ministerstvo,
Ing. Lýdia Bekerová, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, ministerstvo,
Ing. Peter Maňka, PhD., odbor ochrany biodiverzity a CITES, ministerstvo,
JUDr. Oľga Lichnerová, odbor legislatívy, ministerstvo,
Ing. Rudolfa Rothová, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, ministerstvo,
RNDr. Vlasta Jánová, PhD., sekcia geológie a prírodných zdrojov, ministerstvo,
Ing. Marian Vagač, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ministerstvo,
Ing. Zuzana Lieskovská, Slovenská agentúra životného prostredia,
Ing. arch. Želmíra Kalinová, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Ing. Katarína Halzlová, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
Mgr. Silvia Duchková, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied,
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., Katolícka univerzita v Ružomberku.

 

 

Príloha k rozhodnutiu ministra životného prostredia
Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. 8/2010 – 4.1.

Organizačný a rokovací poriadok
Terminologickej komisie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

  1. Terminologická komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“) je stály expertný poradný a koordinačný orgán, ktorý sleduje, ustaľuje a obohacuje slovenskú environmentálnu terminológiu, patriacu do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

2. V zmysle záverov z rokovaní komisie zabezpečuje ministerstvo realizáciu rozpracovania Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky v pôsobnosti ministerstva a právnických osôb v jeho pôsobnosti a predkladá písomnú správu medzirezortnej expertnej komisii (úloha B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 131 zo 14.2.2001).

  1. Ministerstvo informuje širokú verejnosť o výsledkoch práce v rámci starostlivosti

o štátny jazyk prostredníctvom Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, internetovej stránky www.enviro.gov.sk, Enviromagazínu a iných odborných časopisov alebo v kompletných súpisoch vo forme terminologických slovníkov.

Čl. 2
Úlohy komisie

Komisia v rámci svojej pôsobnosti
a) vytvára odborné podmienky pre ustaľovanie, úpravu a používanie odborných termínov v rámci starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „environmentalistika“),
b) podáva vysvetlenia o terminologických otázkach v rámci environmentalistiky,
c) rieši otázky spojené s určovaním zásad na ustaľovanie, úpravu a používanie environmentálnej odbornej terminológie v slovenskom jazyku,
d) zabezpečuje zverejňovanie odsúhlasených štandardizovaných odborných termínov
environmentalistiky,
e) spolupracuje s odbornými jazykovednými inštitúciami, najmä s Jazykovedným
ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (ďalej len „jazykovedný ústav“),
ako aj s inými terminologickými komisiami.

Čl. 3
Zloženie komisie

1. Komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a z členov.
2. Členov komisie na návrh predsedu komisie vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) spomedzi odborníkov z jednotlivých sektorov environmentalistiky a  jazykovedy. Jeden z členov komisie je zamestnancom jazykovedného ústavu. Členstvo v  komisii je nezastupiteľné a viazané na konkrétnu fyzickú osobu.
3. Členstvo v terminologickej komisii zaniká, ak sa člen vzdá členstva písomnou formou, je odvolaný, alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou, alebo skončí inak. Vzdanie sa členstva nadobúda platnosť dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa členstva v  komisii ministrovi.

  1. Na prerokovanie špeciálnych alebo sporných otázok si komisia môže prizvať odborných poradcov, zamestnancov odborných a vedeckých pracovísk.
  1. Členstvo v  komisii je čestné. Za prácu v  komisii nepatrí jej členom odmena.

Čl. 4
Predseda komisie

Predseda komisie
a) zodpovedá ministrovi za činnosť komisie, zvoláva jej rokovanie podľa potreby a vedie jej rokovanie,
b) schvaľuje návrh programu a  podľa potreby prizývanie príslušných odborníkov na rokovanie komisie,
c) potvrdzuje správnosť zápisov z rokovania komisie,
d) schvaľuje podľa čl. 1 ods. 3 zverejňovanie štandardizovaných odborných termínov environmentalistiky.

Čl. 5
Tajomník komisie

Tajomník komisie najmä
a) zabezpečuje organizačné, technické a administratívne práce týkajúce sa činnosti komisie,
b) dokumentuje činnosť komisie, archivuje záznamy z jej zasadnutí, jeden výtlačok schválených termínov, prípadne terminologických súpisov, ktoré zasiela Jazykovednému ústavu,
c) zabezpečuje zverejňovanie štandardizovaných odborných termínov environmentalistiky podľa čl. 1 ods. 3,
d) zabezpečuje prípravu písomnej správy a jej predkladanie medzirezortnej expertnej komisii (úloha B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 131 zo 14.2.2001),
e) plní ďalšie úlohy podľa odporúčaní komisie a pokynov jej predsedu.

Čl. 6
Členovia komisie

Členovia komisie
a) podávajú návrhy na program zasadnutia komisie,
b) pripravujú návrhy na posudzovanie a štandardizáciu environmentálnych pojmov,
c) vyjadrujú sa k predloženým návrhom, postupom a materiálom,
d) plnia úlohy, ktorými ich poveril predseda komisie.

Čl. 7
Rokovanie komisie

  1. Komisia zasadá podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka.
  1. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie účasť členov, priebeh rokovania, prijaté uznesenia, schválené termíny a ich definovanie.
  1. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
  1. Uznesenia sú platné, ak za ich prijatie hlasovala väčšina prítomných členov komisie; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
  1. Sporné prípady v štandardizovaní environmentálnych termínov, na ktorých sa komisia nedohodla, predkladá jej predseda na posúdenie a schválenie Koordinačnej terminologickej komisii jazykovedného ústavu.

Čl. 8
Záverečné ustanovenie

Tento organizačný a rokovací poriadok komisie nadobúda účinnosť ...................

Jozef Medveď
minister životného prostredia
Slovenskej republiky

 

Vypracovala: PhDr. Marta Herrmannová, oddelenie trvalo udržateľného rozvoja
Schválili: RNDr. Jozef Klinda, vedúci oddelenia trvalo udržateľného rozvoja
RNDr. Mária Vidová, riaditeľka odboru environmentálnej politiky
Predkladá: RNDr. Kamil Vilinovič, generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky
a zahraničných vecí