Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prieskum trhu 2014

Zadávanie zákazky prieskumom trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.7.2013

P.č.

Názov predmetu zákazky CPV kód Termín zadávania zákazky/(výzvy) Termín predloženia cenovej ponuky Termín realizácie zadania zákazky Dátum zadania zákazky Dátum zverejnenia v profile Poznámky
10. Žiadosť o preklad ,,Správy o uplatňovaní Agendy 21 v SR" (pdf, 369 kB)   25.2.2014 24.2.2014 26.2.2010    

9.

Zákon o verejnom obstarávaní - praktický seminár

80511000-9

3.3.2014

7.3.2014

20.3.2014

 

7.3.2014

8.

Interiérové vybavenie-sekretariátu KM

 

17.2.2014

21.02.-24.02.2014

03/2014

objednávka zo dňa 05.03.2014

5.3.2014

7.

Organizačné zabezpečenie súťaže pre študentov grafických smerov stredných, vysokých a umeleckých škôl na návrh loga a prvkov vizuálnej identity nového operačného programu Kvalita životného prostredia (zip, 74 kB)

79996000-2, 79822500-7, 79340000-9

7.3.2014

17.3.2014 do 15.00 hod.

apríl - jún 2014

 

4.3.2014

6. Letné pneumatiky na služobné motorové vozidlá MŽP SR (zip, 29 kB) 34351100-3 27.2.2014 06.03.2014, 07:00 hod. 31.3.2014   27.2.2014
5. Odborné školenie "FIDIC-zmluvné podmienky a ich aplikácia v právnom poriadku SR, Rozdiely a prieniky červeného a zeleného FIDIC, Rozdiely a prieniky žltého a strieborného FIDIC" (pdf, 210 kB) 80511000-9 24.2.2014 5.3.2014 08. - 09. 04. 2014   24.2.2014

4.

Vypracovanie bezpečnostného projektu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

79417000-0

7.2.2014

11.2.2014

15.3.2014

po schválení objednávky

13.2.2014

3. Odborný geologický dohľad na geologickú úlohu Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijného zosuvu v obci Banka pri Piešťanoch

71351220-1

28.1.2014

30.1.2014 10:00 hod.

31.5.2014

 

7.2.2014

2. Odstránenie závad na TZZ   30.1.2014 3.2.2014 1.kvartál 2014 objednávka zo dňa 06.02.2014  
1. „Hlavičkový papier, DL obálky s potlačou a dodanie firemných vizitiek v SJ a AJ pre MŽP SR“

30199710-0
79800000-2
30199310-6
30199740-9

23.1.2014 30.1.2014 - do 14:00 hod. rok 2014

5.2.2014

23.1.2014