Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Poštové služby

Predmetom zákazky je odplatné poskytovanie univerzálnych poštových služieb ako služieb poskytovaných na účely
dodania poštovej zásielky, a to najmä výber a distribúcia poštovej zásielky v súlade so zákonom č. 324/2011 o
poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie najdete na:

 

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Bližšie informácie najdete na:

Úrad pre verejné obstarávanie


 

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

 

Úradný názov:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Poštová adresa:

Námestie Ľudovíta Štúra 1

Mesto/obec:

Bratislava

PSČ:

812 35

IČO:

42181810

Kontaktná osoba:

Ing. Viera Medveďová

E-mail:

tender@enviro.gov.sk

Telefón:

+421 259562478


2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke:

POŠTOVÉ SLUŽBY

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
v ÚV EU 18.04.2013 - 2013/S 076-127832

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
VVO 75/2013 17.04.2013 - 5871 - MSS


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pdf, 228 kB)