Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Telekomunikačné služby mobilného operátora

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

 

Bližšie informácie najdete na:

  

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Telekomunikačné služby mobilného operátora“ sa uskutoční dňa 14.01.2013 o 11:00hod.

 

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Telekomunikačné služby mobilného operátora“ sa uskutoční dňa 14.02.2013

o 10:00hod. v zasadačke č. 305 na 2. poschodí budovy MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Nahor
Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže