Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nadlimitné zákazky

 

 

P. č. Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH Oznámenie o výhlásení Otváranie ponúk "Ostatné" Otváranie ponúk "Kritériá" Oznámenie o výsledku Poznámky
13 Servis tlačiarní a kopírok
12 Kancelárske potreby
11 Informačno-komunikačné technológie (IKT)
10 Nákup pohonných hmôt
9 Dodávka tonerových a atramentových náplní do tlačiarní
8 Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín
7 Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby
6 Tlmočnícke a prekladateľské služby
5 Dodávka elektrickej energie pre MŽP SR
4 Poštové služby
3 Realizácia externých hodnotení a vypracovanie externých analýz alebo štúdií v rámci implementácie OPŽP, vrátane prípravy na budúce programové obdobie
2 Prenájom parkovacích miest
1 Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky