Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Expertné pracovné skupiny

Zameranie pracovných skupín
1. PS Obmedzenie emisií z dopravných prostriedkov
Obmedzovanie emisií z dopravy - výmena vozového parku, emisné kontroly
Podpora nízkoemisných foriem dopravy (Elektromobilita, CNG, LPG)
2. PS Nákladná a diaľková doprava
Diaľková doprava, nákladná doprava, autobusová doprava, železnice, miestna a regionálna doprava – možnosti obmedzenia negatívneho dopadu na ovzdušie
3. PS Verejná doprava & MHD
Skvalitnenie MHD ale aj verejnej prímestskej dopravy, ekologická verejná doprava
4. PS Dopravná infraštruktúra a smart cities
Dopravný generel a priestorové plánovanie v obciach, dopravná infraštruktúra (motorová –
nemotorová), statická doprava, cyklokoridory...
5. PS Zníženie negatívneho vplyvu dopravy
Vyhlasovanie nízkoemisných zón, zelené vlny, obmedzenie tranzitnej dopravy
6. PS Vykurovanie domácností tuhým palivom
Vykurovanie domácností a možné opatrenia na obmedzenie znečisťovania z lokálnych kúrenísk
7. PS CZT
Centrálne zdroje tepla - ich postavenie a  možnosti prispieť ku kvalite ovzdušia
8. PS Zemný plyn & biometán
Postavenie zemného plynu voči iným zdrojom energie na výrobu tepla
9. PSBiomasa
Biomasa a regulácia jej podpory
10. PS Opatrenia pri smogových situáciách
Akčné plány a možné opatrenia počas smogových situácií
11. PS Priemyselné emisie
Obmedzovanie emisií z priemyslu – možnosť zavedenia emisných kvót, resp. emisných stropov
12. PS Emisie z poľnohospodárstva
Účinné opatrenia na minimalizáciu úniku amoniaku a PM častíc do ovzdušia (zamerané na hospodárske chovy a aplikáciu hnojiva do pôdy atď. )
13. PS Ekonomické nástroje na  znižovanie emisií
Ekonomické nástroje na  znižovanie emisií: environmentálne dane, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
14. PS Efektívne riadenie kvality ovzdušia
Efektívne rozdelenie kompetencií ŠS a samosprávy v riadení KO
15. PS Zelené opatrenia
Zelené plochy, výsadba líniovej zelene, traťová zeleň, zelené strechy, aktívne (machové/...) steny
16. PS Iné opatrenia
Zatepľovanie budov, pasívne domy, zametanie krajníc, možnosti obmedzenia prachu zo stavieb...

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže