Vytlačiť Poslať stránku

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu.
Účelom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok všetkým oprávneným žiadateľom na spolufinancovanie projektov LIFE v rámci programového obdobia 2014 – 2020, pre ktoré bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou, resp. partnerská dohoda s koordinujúcim príjemcom v prípade zahraničných projektov, najneskôr do dátumu uzávierky výzvy. Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na ochranu prírody, ako aj umožniť účinnejšiu implementáciu predpisov EÚ v oblasti ochrany životného prostredia.

Kód výzvy: LIFE/2016/SR
Dátum vyhlásenia výzvy: 30.12.2016
Charakter výzvy a dátum uzávierky:
Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu má charakter tzv. priebežnej výzvy, ktorá umožňuje cyklické prijímanie žiadostí o spolufinancovanie v tzv. hodnotiacich kolách:
1. kolo je určené na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE 14 a LIFE 15 s dátumom ukončenia prijímania žiadostí o spolufinancovanie dňa 31. 1. 2017,
2. kolo je určené na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE 16 s dátumom ukončenia prijímania žiadostí o spolufinancovanie dňa 31. 10. 2017,
3. kolo je určené na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE 17 s dátumom ukončenia prijímania žiadostí o spolufinancovanie dňa 31. 10. 2018.

Indikatívna výška finančných prostriedkov:10 500 000,- EUR
Text výzvy v PDF: VYZVA LIFE_2016_SR
Prílohy výzvy (editovateľné formáty – skomprimované súbory): Príloha č. 1 - žiadosť o spolufinancovanie a Príloha č. 2 - zmluva o spolufinancovaní

Ďalšie informácie a konzultácie ku výzve a systému spolufinancovania:

Mgr. Karin Očenášová
Tel: + 421 906 314 262
E-mail:

Žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (vyplnený a vytlačený formulár žiadosti o spolufinancovanie spolu s rozpočtom a s povinnými prílohami) zašlú žiadatelia do termínu uzávierky výzvy poštou na korešpondenčnú adresu:

Národný orgán pre program LIFE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava