Vytlačiť Poslať stránku

Súťaž – Logo nového OP KŽP

Súťaž “NEVÁHAJ A BUĎ EKO-AKČNÝ!”

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo súťaž pre študentov grafických smerov stredných, vysokých a umeleckých škôl na vytvorenie loga pre nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020 (ďalej len „OP KŽP“).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záujme zvýšenia povedomia verejnosti o možnosti podpory ochrany a obnovy životného prostredia prostredníctvom nového operačného programu Kvalita životného prostredia chcelo týmto podporiť mladé stredoškolské a vysokoškolské talenty a dať im možnosť zviditeľniť sa a rozšíriť prostredníctvom tejto súťaže aj ich umelecké portfólio.

Cieľom súťaže bolo vytvoriť dlhodobo využiteľné logo operačného programu Kvalita životného prostredia ako symbol, identifikačný znak podpory ochrany a obnovy životného prostredia z fondov EÚ a zvýšiť tak povedomie verejnosti o tejto podpore na území Slovenska v budúcom programovom období 2014-2020.

Víťazkou súťaže a majiteľkou eko skladacieho bicykla a ďalších vecných cien ekologického charakteru sa stala – Mária Dzianová z Banskej Bystrice s nasledovným návrhom loga OP KŽP:

logo OPKZP vitaz

Ďalší účastníci súťaže, ktorí sa ocitli na nasledujúcich 10. miestach po víťaznom návrhu, získali vecné ceny ekologického charakteru, ktoré im boli zaslané.

Logo sa bude používať v komunikácii s verejnosťou ako aj všetkými orgánmi zapojenými do implementácie prostriedkov fondov EÚ vrátane komunikácie s Európskou komisiou a na propagáciu všetkých aktivít programu (publikačných, vzdelávacích, reklamných atď.). Logo bude využívané aj ako identifikátor spolufinancovania projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci aktivít informovania a komunikácie zadefinovaných nariadeniami EK (napr. informačné panely, tabule, nálepky, pamätné dosky, v listovej komunikácii a na iných propagačných predmetoch a materiáloch, podporujúcich informovanosť o OP KŽP v rámci odbornej i laickej verejnosti).

Súťaž prebiehala v termíne od 23. apríla do 23. mája 2014.Zadanie pre súťažiacich s požiadavkami na logo, harmonogramom súťaže a kontaktnými údajmi nájdete vo Výzve na predloženie prihlášok do súťaže “NEVÁHAJ A BUĎ EKO-AKČNÝ!”

Doplňujúce informácie o OP KŽP – znenie OP KŽP, schválené 16.4.2014 Vládou SR nájdete aj  na www.opzp.sk v časti“PO 2014-2020″.

 

http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/obrazok-sutaz.png