Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Logo OP KŽP

 

Logo Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) je výsledkom súťaže „Neváhaj a buď eko-akčný“, ktorú zverejnilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP KŽP. Súťaž bola určená pre študentov grafických smerov stredných, vysokých a umeleckých škôl.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záujme zvýšenia povedomia verejnosti o možnosti podpory ochrany a obnovy životného prostredia prostredníctvom OP KŽP chcelo týmto podporiť mladé stredoškolské a vysokoškolské talenty a dať im možnosť zviditeľniť sa a rozšíriť prostredníctvom tejto súťaže aj ich umelecké portfólio.

Cieľom súťaže bolo vytvoriť dlhodobo využiteľné logo OP KŽP ako symbol, identifikačný znak podpory ochrany a obnovy životného prostredia z fondov EÚ a zvýšiť tak povedomie verejnosti o tejto podpore na území Slovenska v programovom období 2014-2020.

Víťazkou súťaže a majiteľkou eko skladacieho bicykla a ďalších vecných cien ekologického charakteru sa stala – Mária Dzianová z Banskej Bystrice s nasledovným návrhom loga OP KŽP:

 


logo OPKZP vitaz

Ďalší účastníci súťaže, ktorí sa ocitli na nasledujúcich 10. miestach po víťaznom návrhu, získali vecné ceny ekologického charakteru, ktoré im boli zaslané.

Logo sa bude používať v komunikácii s verejnosťou ako aj všetkými orgánmi zapojenými do implementácie prostriedkov fondov EÚ vrátane komunikácie s Európskou komisiou a na propagáciu všetkých aktivít programu (publikačných, vzdelávacích, reklamných atď.). Logo bude využívané aj ako identifikátor spolufinancovania projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci aktivít informovania a komunikácie zadefinovaných nariadeniami EK (napr. informačné panely, tabule, nálepky, pamätné dosky, v listovej komunikácii a na iných propagačných predmetoch a materiáloch, podporujúcich informovanosť o OP KŽP v rámci odbornej i laickej verejnosti).

Súťaž prebiehala v termíne od 23. apríla do 23. mája 2014.Dizajn manuál OP KŽP

Varianty loga OP KŽP