Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Operačný program Kvalita životného prostredia

Kompletné pôvodné materiály v .ZIP formáte
Uznesením vlády SR č. 175/2014 na svojom rokovaní dňa 16.4.2014 vláda SR schválila návrh operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý môžete nájsť na stránkehttp://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 si dovoľuje informovať, že kompetenciu poskytovať informácie o možnostiach podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia majú jedine zodpovední pracovníci Ministerstva životného prostredia a pracovníci Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR alebo jeho sprostredkovateľských orgánov.
Oficiálne informácie sú poskytované na našej webovej stránke www.op-kzp.sk, ako aj počas informačných dní k aktuálne vyhláseným výzvam, prípadne na vyžiadanie prostredníctvom e-mailovej adresy alebo alebo telefonicky na telefónnom čísle infolinky +421/906314282. Miesto a čas konania informačných dní je vždy vopred uverejnené na oficiálnej internetovej stránke http://www.op-kzp.sk/udalosti/.
Správnosť, presnosť a pravdivosť informácií zabezpečovaných jednotlivými subjektmi mimo Riadiaceho orgánu, príslušných sprostredkovateľských orgánov a zodpovedných pracovníkov Ministerstva životného prostredia nie sú Ministerstvom životného prostredia garantované a za ich obsah ani dôsledky nie je možné zo strany ministerstva zodpovedať.

Presné informácie sú pre samosprávy základným predpokladom kvalitného spracovania projektu a zvyšujú šance na úspech v hodnotení a získaní podpory zo zdrojov Európskej únie. Vzájomná komunikácia je dôležitá pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale aj pre informovanie o potrebách žiadateľov, resp. prijímateľov zo zdrojov EÚ.

Informácia o aktivitách nájdete aj na facebooku operačného programu

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Logo: