Vytlačiť Poslať stránku

Operačný program Kvalita životného prostredia

O P E R A Č N Ý   P R O G R A M   K V A L I T A   Ž I V O T N É H O   P R O S T R E D I A

 

Prílohy:

 

Kompletné materiály v .ZIP formáte

 


 

Uznesením vlády SR č. 175/2014 na svojom rokovaní dňa 16.4.2014 vláda SR schválila návrh operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý môžete nájsť na stránkehttp://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421.