Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy týkajúce sa problematiky environmentálnych záťaží

  • Zákon NRSR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpiso
  • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
  • Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon