[verzia stránky pre slabo vidiacich] Prejsť na grafickú verziu

Nachádzate sa tu:  Menu  > Oblasti  > Ochrana prírody a krajiny  > Územná ochrana prírody a Natura 2000  > NATURA 2000


Začiatok stránky, titulka:

NATURA 2000

Aktualizované: 21.01.2019

NATURA 2000

 

 Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva - kodifikované znenie) a z území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín).

V roku 2017 bolo v rámci celej EÚ vymedzených spolu 27 522 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 789 081 km2 (18,15 % výmery členských štátov Európskej únie).

Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 642 územiami európskeho významu. Doplnenie 169 území európskeho významu schválila dňa 25. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky a aktualizovaná databáza Natura 2000 bola 30. októbra 2017 predložená Európskej komisii. Bilaterálne rokovania s Európskou komisiou na posúdenie dostatočnosti národného zoznamu území európskeho významu sa uskutočnili 30. mája a 12. novembra 2018.

                          chrapac polny hluchan horny orol kriklavy potik kapcavy

Chránené vtáčie územia

Sieť 41 chránených vtáčích území zaberá 26,2 % z celkovej rozlohy Slovenskej republiky a bola vymedzená pre 85 výberových vtáčích druhov. Pre jednotlivé chránené vtáčie územia sú vymedzené kritériové vtáčie druhy, a to na základe ich špecifického postavenia v danom území, ako aj ďalšie významné vtáčie druhy, pre ktoré bolo územie vyhlásené.

Národný zoznam chránených vtáčích území (2003)

Aktualizácia národného zoznamu chránených vtáčích území (2010)

Všeobecné záväzné právne predpisy, ktorými boli vyhlásené chránené vtáčie územia a mapy

Mapy chránených vtáčích území

Chránené vtáčie územia je možné vyhľadávať na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ako aj Európskej komisie.

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva pre obdobie 30 rokov. Oficiálne prerokovanie pripomienok vykonávajú okresné úrady v sídle kraja, oznámenia o rokovaniach k jednotlivým chráneným vtáčím územiam sú priebežne zverejňované na stránke MŽP SR a úradnej tabuli miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Z celkového počtu 41 chránených vtáčích území schválila vláda Slovenskej republiky spolu 13 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia (pdf, 242 kB), ďalších 5 je v procese prerokovania, ostatné v štádiu prípravy resp. dopracovania.

V roku 2017 bolo schválených 6 programov starostlivosti:

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-maj-2017/ochrana-vzacnych-vtacich-druhov-dnes-pohla-dopredu-viac-ako-za-cele-roky.html

V roku 2018 pribudlo ďalších 7 programov starostlivosti:

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-jul-2018/orol-skalny-rybarik-riecny-dalsie-vzacne-druhy-dockaju-konkretnych-opatreni-vo-viacerych-lokalitach-ich-vyskytu.html

 

poniklec biely  vtedy na vychode

Územia európskeho významu

Územia európskeho významu pokrývajú 12,6 % celkovej rozlohy Slovenskej republiky. Predstavujú územia, tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, na ktorých sa nachádzajú biotopy alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú tieto chránené územia.

Národný zoznam území európskeho významu (2004)

- Aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu (2011)

Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu (2017)

- Štandardizácia názvov území európskeho významu

Názvy území európskeho významu, ako všetkých chránených častí prírody a krajiny, podliehajú procesu štandardizácie. Názvy schválených i navrhovaných lokalít, boli zverejnené v 5 rozhodnutiach Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Mapy a prehľad území európskeho významu

Chránené vtáčie územia je možné vyhľadávať na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ako aj Európskej komisie

Ďalšie zdroje informácií:

Podrobnejšie informácie k Natura 2000 (lokality, legislatíva, publikácie a dokumenty, podrobnosti k reportingu, hodnotenie vplyvov a deklarácie Natura 2000, aktuality a iné) nájdete na stránkach Európskej komisieŠtátnej ochrany prírody SR

  

 

Koniec obsahu.


MENU:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.