Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontrola oprávnenosti výdavkov

Kontrolu oprávnenosti výdavkov vykonávajú pracovníci Ministerstva životného prostredia SR, odbor riadenia implementácie projektov a odbor platieb a koordinácie auditov

Kontakt:
Ing. Peter Baláž

vedúci Oddelenie riadenia implementácie projektov ochrany prírody nadnárodnej spolupráce a technickej pomoci
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1
821 35 Bratislava
(pracovisko: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava)

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže