Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Skladová hala DC12 – Vstavok „A“ – rozšírenie“

/files/sekcia-vod/informacia-podla-16.pdf  

/files/sekcia-vod/b_suhrnna-technicka-sprava_19_02.pdf 

/files/sekcia-vod/dc12_vstavok-a_mepix_situacia_19_02.pdf 

/files/sekcia-vod/vuvh.pdf

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže