Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/004477

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vinné

Žiadateľ:
Štefan Cenzák, Chmelnica 157, 064 01 Stará Ľubovňa


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 117 ks stromov druh agát, 6 ks druh vŕba, 3 ks druh jelša, 15 ks druh čerešňa, 6 ks druh slivka, 7 ks druh javor klen

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom výrubu je vyčistenie ornej pôdy od náletových drevín a obmedzenie vznikajúcich čiernych skládok.

Žiadosť doručená dňa:
6.2.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže