Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/004698

Konanie vo veci vydania súhlasu na aplikáciu chemických látok na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra v súvislosti s odstraňovaním inváznych druhov rastlín [§ 7b a § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, Banská Bystrica.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 14. 02. 2019.

Prihlásenie je možné uskutočniť aj na e-mailovej adrese:

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže