Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2019/002278-002

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok) na voľných ležoviskách pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek (počet kusov - cca 60) a na umiestnenie zariadenia na ich ochranu v k.ú. Ľubochňa, v Ľubochnianskej doline, tj. v území s platiacim tretím stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (Národný park Veľká Fatra); žiadateľka Mgr. Beáta Vrlíková, Ľubochnianska dolina 608/1, 034 91 Ľubochňa.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže