Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Granty EHP a Nórska

Celkovými cieľmi Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu je prispieť k odstraňovaniu regionálnych disparít v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a posilniť spoluprácu medzi prijímateľskými a prispievateľskými štátmi.

Pre Slovenskú republiku bola v zmysle Memoranda o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a Memoranda o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 vyčlenená suma 50 782 500 EUR z Finančného mechanizmu EHP a suma 53 835 000 EUR z Nórskeho finančného mechanizmu. Predmetné memorandá o porozumení, ktoré tvoria základný rámec spolupráce medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskou republikou, boli podpísané dňa 28. novembra 2016 v Bratislave.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže