Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0912 Šiguty do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0912 Šiguty do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 98,3 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0912 Šiguty (jpg, 2,82 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0912 Šiguty (pdf, 119 kB)

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže