Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0920 Sokolia skala do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0920 Sokolia skala do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 70,5 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0920 Sokolia skala (jpg, 0,97 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0920 Sokolia skala (pdf, 195 kB)

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže