[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Národný register znečisťovania

 

Aktualizované: 21.06.2018

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V roku 2005 bolo prijaté rozhodnutie Rady č. 2006/61/ES o uzavretí Protokolu EHK OSN o registroch uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (Pollutant Releases and Transfer Register = PRTR) v mene Európskeho spoločenstva (Protokol o PRTR). Cieľom Protokolu o PRTR je zlepšiť prístup verejnosti k informáciám v súlade s Dohovorom EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti vo veciach životného prostredia (Aarhuský Dohovor). Slovenská republika pristúpila k Protokolu o PRTR v apríli 2008. Protokol o PRTR vstúpil do platnosti v októbri 2009.

Plnenie ustanovení protokolu je zabezpečené nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra únikov a prenosov znečisťujúcich látok a ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Nariadenie o E-PRTR). Vychádza z predchádzajúceho Európskeho registra znečisťujúcich emisií (EPER), ktorý bol zriadený v roku 2000, a rozširuje ho.

Nariadenie o E-PRTR má za cieľ zlepšiť prístup verejnosti k environmentálnym informáciám prostredníctvom zavedenia komplexného a integrovaného E-PRTR. Nariadením sa zriaďuje integrovaný register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok na úrovni Spoločenstva vo forme verejne prístupnej elektronickej databázy a ustanovujú sa pravidlá jeho prevádzky s cieľom vykonať Protokol o PRTR, a napomôcť zapojeniu verejnosti do procesu rozhodovania o environmentálnych otázkach, ako aj prispievať k predchádzaniu a znižovaniu znečisťovania životného prostredia.

Prístup k E-PRTR na http://prtr.ec.europa.eu

Cieľom Protokolu o PRTR je umožniť prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí prostredníctvom založenia koherentných národných registrov.

Národný PRTR bol v Slovenskej republike zriadený zákonom Národnej Rady SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ako Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne, skrátene „Národný register znečisťovania“ (NRZ).

NRZ je databázou založenou na povinnom periodickom oznamovaní údajov od prevádzkovateľov, ktorých činnosti spadajú medzi činnosti uvedené v prílohe č. 1 nariadenia o E-PRTR.

Prístup k NRZ  (TLAČIVÁ - oznámenia od osôb povinných oznamovať údaje do národného registra znečisťovania podľa § 6 ods. 5 a 8 zákona č. 205/2004 Z. z.) - na http://nrz.shmu.sk/

 

Odkazy:

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Menu  > Témy a oblasti  > Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania  > Národný register znečisťovania

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

VYHĽADAVANIE NA WEB SIDLE:

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


© 2017 MŽPSR
Koniec stránky.