Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirorezort podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Malé fotovoltické systémy, slnečné kolektory na ohrev vody, tepelné čerpadlá, ale aj kotly na biomasu a veterné turbíny s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kilowattov. Podpora využívania týchto obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti je možná vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020, ktorý patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý odštartoval v uplynulých dňoch, spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. V prvom kole projektu je k dispozícii 45 miliónov eur, z toho pre Bratislavský samosprávny kraj 2,3 mil. eur.

Celková suma vyčlenená na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia predstavuje 115 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov. Cieľom projektu Zelená domácnostiam je pomôcť ľuďom na Slovensku, aby staré, často neefektívne zariadenia využívajúce fosílne palivá vymenili za kvalitnejšie a modernejšie fungujúce na báze obnoviteľných zdrojov, ktoré neznečisťujú životné prostredie. Príspevok vo forme poukážky si domácnosti uplatnia u zhotoviteľa pred ukončením inštalácie zariadenia, nemusia tak mať k dispozícii vopred celú sumu.

Informácie o aktuálnom stave čerpania budú pravidelne zverejňované na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Uvoľňovanie prostriedkov postupne v rámci konkrétnych kôl súvisí s pravidlami financovania národných projektov a plnenia ich cieľov. V prípade Zelená domácnostiam je cieľom dosiahnuť 55 MW inštalovaného výkonu z obnoviteľných zdrojov energie do konca roku 2018.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže