Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/035238

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Realizácia optických sietí, klaster BL-2, obce: Vojka, Soľnička, Poľany, Bačka.“

Žiadateľ: SIRECO, s.r.o., PostBox 2, 086 33 Zborov

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Realizácia optických sietí, klaster BL-2, obce: Vojka, Soľnička, Poľany, Bačka.“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 16.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže