Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Preukázanie dodržania emisného limitu pre oxid siričitý pri spaľovaní uhlia technickým výpočtom najvyššieho hmotnostného toku SO2

Požiadavky na technický výpočet údajov o dodržaní určených emisných limitov ustanovuje § 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Do zverejnenia aktualizovaného podkladu možno pre preukázanie dodržania emisného limitu pre oxid siričitý pri spaľovaní uhlia technickým výpočtom hmotnostného toku SO2 použiť podklad pre podanie žiadosti podľa predchádzajúcej vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.  Odkazy na predchádzajúce predpisy sa uplatňujú podľa príslušných odkazov na súčasné  predpisy (zákon o ovzduší č. 137/2010 Z .z. v znení zákona č. 318/2012 Z.z., vyhlášky č. 410/2012 Z .z. a  č. 411/2012 Z.z.) podľa vlastného významu.“

(zip, 14 kB)
(pdf, 199 kB)

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže