Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nízkouhlíková stratégia

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) začína práce na príprave Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 pre vybrané sektory ekonomických činností (ďalej Nízkouhlíková stratégia). Nízkouhlíková stratégia bude obsahovať účinné a nákladovo efektívne opatrenia v sektore priemyslu, energetiky, energetickej efektívnosti, dopravy, poľnohospodárstva a lesníctva a odpadu.

V súčasnosti MŽP SR spolupracuje so Svetovou bankou na príprave Nízkouhlíkovej štúdie, ktorá bude slúžiť ako hlavný podkladový dokument pre prípravu Nízkouhlíkovej stratégie. Cieľom tejto spolupráce je okrem vypracovania štúdie aj vybudovanie kapacít v oblasti modelovania vývoja a dopadov jednotlivých politík a opatrení na národné hospodárstvo a využívanie modelov, ktoré boli za týmto účelom dodané a nastavené v spolupráci s národnými expertmi a expertmi Svetovej banky.

Nízkouhlíková stratégia zároveň prejde povinným procesom Strategického environmentálneho posudzovania (SEA), čo je proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre strategické dokumenty. Odborná aj laická verejnosť sa bude môcť vyjadriť k pracovným verziám aj výslednej podobe Nízkouhlíkovej stratégie na viacerých úrovniach a v dostatočnom časovom priestore. Na verejnej participácii a vyhodnocovaní pripomienok verejnosti budeme spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Prípravná fáza:

- Dotazník na vyplnenie