Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nízkouhlíková stratégia

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) začína práce na príprave Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 pre vybrané sektory ekonomických činností (ďalej Nízkouhlíková stratégia). Nízkouhlíková stratégia bude obsahovať účinné a nákladovo efektívne opatrenia v sektore priemyslu, energetiky, energetickej efektívnosti, dopravy, poľnohospodárstva a lesníctva a odpadu.

V súčasnosti MŽP SR spolupracuje so Svetovou bankou na príprave Nízkouhlíkovej štúdie, ktorá bude slúžiť ako hlavný podkladový dokument pre prípravu Nízkouhlíkovej stratégie. Cieľom tejto spolupráce je okrem vypracovania štúdie aj vybudovanie kapacít v oblasti modelovania vývoja a dopadov jednotlivých politík a opatrení na národné hospodárstvo a využívanie modelov, ktoré boli za týmto účelom dodané a nastavené v spolupráci s národnými expertmi a expertmi Svetovej banky.

Nízkouhlíková stratégia zároveň prejde povinným procesom Strategického environmentálneho posudzovania (SEA), čo je proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre strategické dokumenty. Odborná aj laická verejnosť sa bude môcť vyjadriť k pracovným verziám aj výslednej podobe Nízkouhlíkovej stratégie na viacerých úrovniach a v dostatočnom časovom priestore. Na verejnej participácii a vyhodnocovaní pripomienok verejnosti budeme spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Proces prípravy Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

  • v novembri 2016 MŽP SR podpísalo zmluvu o spolupráci medzi Svetovou bankou a MŽP SR. Zmluva bola uzavretá na nasledujúcich 18 mesiacov.

    Zmluva je dostupná na nasledujúcom webovom odkaze: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2702346&l=sk ,

  • v mesiaci marec 2018 prebehla verejná konzultácia cez online dotazník, kde mohla široká odborná verejnosť navrhnúť podnety a odporúčania, o ktorých si myslia, že by nemali v základných pilieroch pripravovanej Nízkouhlíkovej stratégie chýbať,
  • v mesiacoch júl – august 2018 bol dotazník k príprave Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR vyhodnotený a vyhodnotenie bolo zverejnené.

 

Na stiahnutie:

 

Viac informácií o príprave Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 získate na nasledujúcich kontaktoch: