Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stacionárne prevádzky

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a monitorovací plán

Prevádzkovateľ žiada o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 3 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami. Žiadosť okrem ostatných náležitostí uvedených v spomínanom paragrafe obsahuje aj monitorovací plán, ktorý obsahuje návrh postupu alebo schválený postup zisťovania a vykazovania množstva vypúšťaných emisií skleníkových plynov podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a prílohy č. 3a. V zmysle § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. sa monitorovací plán a jeho zmeny predkladajú prostredníctvom elektronického systému.
Formulár plánu monitorovania emisií  (po zavedení elektronického systému sa už nepoužíva)

Správa o emisiách

V zmysle § 21 ods. 1 písmeno a) zákona č. 414/2012 Z. z. je prevádzkovateľ alebo dobrovoľný účastník schémy obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje úložisko na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinný predložiť okresnému úradu každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú overovateľom ako správnu v súlade s kritériami podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a prílohy č. 3b. V zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 414/2012 Z. z. sa správa o emisiách predkladá prostredníctvom elektronického systému.
Formulár správy o emisiách (po zavedení elektronického systému sa už nepoužíva)

Faktory výpočtu pre správy o emisiách

  • Usmernenie MŽP SR - usmernenie k hodnotám pre zemný plyn v tabuľke "Faktory výpočtu pre správy o emisiách"
  • Faktory výpočtu pre správy o emisiách za rok 2018 - v tabuľke 1 sú uvedené výhrevnosti a emisné faktory z roku 2017, ktoré je možné použiť pre nahlásenie emisií za rok 2018 v súlade s čl. 31 ods. 1 písm. b) nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012.
  • Faktory výpočtu pre správy o emisiách za rok 2017 - v tabuľke 1 sú uvedené výhrevnosti a emisné faktory z roku 2016, ktoré je možné použiť pre nahlásenie emisií za rok 2017 v súlade s čl. 31 ods. 1 písm. b) nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012.
  • Faktory výpočtu pre správy o emisiách za rok 2016 - v tabuľke 1 sú uvedené výhrevnosti a emisné faktory z roku 2015, ktoré je možné použiť pre nahlásenie emisií za rok 2016 v súlade s čl. 31 ods. 1 písm. b) nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012.
  • Faktory výpočtu pre správy o emisiách za rok 2015 - v tabuľke 1 sú uvedené výhrevnosti a emisné faktory z roku 2014, ktoré je možné použiť pre nahlásenie emisií za rok 2015 v súlade s čl. 31 ods. 1 písm. b) nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012.

Správa o úrovni činnosti

V zmysle § 21 ods. 4 písmeno d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami je prevádzkovateľ prevádzky povinný predložiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky každoročne overenú správu o úrovni činnosti častí prevádzky počas príslušného kalendárneho roka do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. V zmysle § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z. sa správa o úrovni činnosti predkladá prostredníctvom elektronického systému.
Formulár správy o úrovni činnosti (po zavedení elektronického systému sa už nepoužíva)
Prezentácia Správa o úrovni činnosti

Správa o zlepšení

Každý prevádzkovateľ pravidelne kontroluje, či je možné vylepšiť používanú metodiku monitorovania. V súlade s čl. 69 nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES preloží prevádzkovateľ okresnému úradu správu o zlepšení v týchto lehotách:

  1. v prípade zariadení kategórie A každé štyri roky do 30. júna,
  2. v prípade zariadení kategórie B každé dva roky do 30. júna,
  3. v prípade zariadení kategórie C každý rok do 30. júna.

Formulár správy o zlepšení

Zlúčenie alebo rozdelenie prevádzok

V súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 414/2012 Z. z., ak dôjde k zlúčeniu alebo rozdeleniu prevádzok, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovateľa určí množstvo bezodplatných kvót, ktoré budú pridelené takto vzniknutým prevádzkam. Rozdelením prevádzky sa rozumie zmena, pri ktorej je prevádzka rozdelená na dve prevádzky alebo viac prevádzok, z ktorých každá spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.
Formulár žiadosti o zlúčenie, rozdelenie a prevod častí prevádzok

 

Európska komisia poskytla nasledujúce nástroje, ktoré môžu prevádzkovatelia využívať:

 


Prezentácie:
Prezentácia výsledkov kontroly emisných správ Slovenským hydrometeorologickým ústavom