Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Overovatelia

V súlade s článkom 66 nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácií overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES členské štáty uznávajú rovnocennosť služieb poskytovaných tými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi, ktoré úspešne absolvovali partnerské hodnotenie. Členské štáty prijímajú osvedčenia o akreditácií overovateľov akreditovaných týmito vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi a rešpektujú právo overovateľov vykonávať overovanie pre svoj rozsah akreditácie. Zoznam vnútroštátnych akreditačných orgánov je dostupný na webovej stránke European Accreditation.

Na základe § 24 ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Slovenská národná akreditačná služba poverená výkonom akreditačného orgánu pre udeľovanie akreditácií oprávneným overovateľom. Zmena v podmienkach udeľovania oprávnení overovateľom súvisí s prijatím nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012. Dňa 1. januára 2014 uplynulo prechodné obdobie, počas ktorého mohli oprávnení overovatelia vykonávať overovacie činnosti na základe poverenia získaného úspešným zložením skúšky na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a zápisom do registra oprávnených overovateľov. Ďalšie informácie, týkajúce sa akreditácie, nájdete na webovej stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby alebo na stránke Európskej komisie.

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže