Vytlačiť Poslať stránku

NER 2013 – 2020

Prevádzkovatelia prevádzok v EU ETS, ktoré sú zaradené v zozname ohrozenia únikom uhlíka majú nárok na každoročný bezodplatný prídel kvót, ktorý je dopredu stanovený na základe vyrobeného produktu, údajov o výrobe a zaradením do zoznamu ohrozenia únikom uhlíka. Európska komisia stanovila pre produkty ich referenčné úrovne (benchmarky) - emisnú náročnosť výroby na jednotku produkcie, ktorá je dosiahnuteľná v najefektívnejších prevádzkach.

Podrobné pravidlá pre výpočet bezodplatnej alokácie stanovuje Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (ďalej len „rozhodnutie“), platné v celej Únii. Bezodplatná alokácia sa stanovuje na celé obdobie obchodovania 2013 - 2020. Rozhodnutie stanovuje aj pravidlá pre zmenu alokácie v prípade zmeny kapacity alebo ukončenia výroby.

V súlade s čl. 20 rozhodnutia nová prevádzka alebo v prípade, že existujúca prevádzka prejde významným zvýšením kapacity po 30. júni 2011, môžu sa jej na základe metodiky ustanovenej v čl. 19 a čl. 20 rozhodnutia prideliť bezodplatné kvóty ako novému účastníkovi schémy obchodovania z rezervy EÚ pre nové zdroje. Nový účastník schémy obchodovania predloží za týmto účelom Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót po stanovení začiatku zmenenej časti prevádzky podľa čl. 2 písm. o) alebo n) rozhodnutia.