Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výnimky s časovo ohraničenou platnosťou

Výnimky s časovo ohraničenou účinnosťou
Dňa 3. apríla 2014 Európsky parlament schválil Nariadenie (EÚ) č. 421/2014, ktoré by malo urýchliť aktivity zainteresovaných strán pri rokovaniach o zavedení globálneho trhového mechanizmu znižovania emisií CO2 z medzinárodnej civilnej leteckej dopravy na pôde ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo). Nariadenie zavádza nasledovné časovo obmedzené výnimky:

  • Emisie z letov z/do tretích krajín sú vyňaté počas obdobia 2013-2016 a teda do EU ETS sa započítavajú iba emisie z letov v rámci EHP;
  • Emisie z letov z/do najvzdialenejších regiónov sú vyňaté počas obdobia 2013-2016, započítavajú sa iba emisie z letov v rámci jedného najvzdialenejšieho regiónu (prakticky aplikovateľné viac-menej len na Kanárske ostrovy);
  • Overené správy o ročných emisiách za rok 2013 môžu byť podané do 1.3.2015 namiesto 1.3.2014
  • Kvóty za rok 2013 môžu byť odovzdané do 30.4.2015 namiesto 30.4.2014;
  • Nekomerční prevádzkovatelia lietadla, ktorí vyprodukujú menej ako 1000 t CO2 ročne (“full scope”) sú vyňatí z EU ETS v období 2013-2020;

V súlade s § 38a ods. 6 zákona č. 4142012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov sa emisie prevádzkovateľa lietadla považujú za overené, ak boli určené prostredníctvom nástroja na odhadovanie spotreby paliva pre leteckých prevádzkovateľov s nízkym množstvom emisií. Výnimka platí pre prevádzkovateľov lietadiel s celkovými ročnými emisiami nižšími ako 25 000 ton CO2. Nástroj na odhadovanie spotreby paliva: www.eurocontrol.int/small-emitters-tool
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 421/2014, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0421&qid=1426511351285&from=SK
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0606&rid=1