Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy

Právne predpisy

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2017/2392 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s činnosťami leteckej dopravy a na účely prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2392&from=EN
  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 421/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie
  • ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 377/2013/EÚ z 24. apríla 2013 o dočasnej výnimke zo smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve
  • ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2011/638/EÚ z 26. septembra 2011 o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
  • ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2009/450/ES z 8. júna 2009 o podrobnom výklade činností leteckej dopravy uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES