Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Legislatíva

Základom EU ETS je smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve. Na smernicu nadväzujú podrobnejšie právne akty (nariadenia a rozhodnutia) a usmerňovacie dokumenty.


V Slovenskej republike je obchodovanie s emisnými kvótami upravené zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Legislatíva:

Usmerňovacie dokumenty:

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže