Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4. fáza (2021 - 2030)

Revidovaná smernica o EÚ ETS (smernica (EÚ) 2018/410), ktorá sa bude uplatňovať v 4. fáze obchodovania s emisnými kvótami (2021 - 2030),  nadobudla účinnosť 8. apríla 2018 (konsolidované znenie).

Momentálne prebieha príprava sekundárnej legislatívy.

Tento delegovaný akt ešte nenadobudol účinnosť. Európsky parlament a Rada majú právo proti nemu vzniesť námietky v súlade s článkom 290 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 

Ukončené verejné konzultácie:

 

 

Implementácia sekundárnej legislatívy:

Vykonávacie právne akty

Téma Právny základ Plánované prijatie
Stanovenie revidovaných referenčných úrovní Článok 10a(2) 2020
Úprava bezodplatnej alokácie v dôsledku zmien úrovne činnosti Článok 10a(21) 2019
Modernizačný fond Článok 10d(9) 2020
Monitorovanie, nahlasovanie, overovanie, akreditácia Článok 14 a 15 prijaté

 

Delegované právne akty

Téma Právny základ Plánované prijatie
Aukcie Články 3d(3) a 10(4) prijaté
Pravidlá pre bezodplatnú alokáciu Článok 10a(1) prijaté
Inovačný fond Článok 10a(8) prijaté
Zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka Článok 10b(4) prijaté
Register Článok 19(3) prijaté

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže