Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4. fáza (2021 - 2030)

Revidovaná smernica o EÚ ETS (smernica (EÚ) 2018/410), ktorá sa bude uplatňovať v 4. fáze obchodovania s emisnými kvótami (2021 - 2030),  nadobudla účinnosť 8. apríla 2018 (konsolidované znenie).

 

Pravidlá pre bezodplatnú alokáciu

19. decembra 2018 bolo prijaté delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii. Tento delegovaný akt ešte nenadobudol účinnosť. Európsky parlament a Rada majú právo proti nemu vzniesť námietky v súlade s článkom 290 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

SK verzia + prílohy

 

Prebiehajúce verejné konzultácie:

 

Ukončené verejné konzultácie:

 

Implementácia sekundárnej legislatívy:

Vykonávacie právne akty

Téma Právny základ Plánované prijatie
Stanovenie revidovaných referenčných úrovní Článok 10a(2) 2020
Úprava bezodplatnej alokácie v dôsledku zmien úrovne činnosti Článok 10a(21) 2019
Modernizačný fond Článok 10d(9) 2020
Monitorovanie, nahlasovanie, overovanie, akreditácia Článok 14 a 15 2018

 

Delegované právne akty

Téma Právny základ Plánované prijatie
Aukcie Články 3d(3) a 10(4) 2019
Pravidlá pre bezodplatnú alokáciu Článok 10a(1) Q3 2018
Inovačný fond Článok 10a(8) 2019
Zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka Článok 10b(4) Q4 2018
Register Článok 19(3) Q4 2018