Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4. fáza (2021 - 2030)

Revidovaná smernica o EÚ ETS (smernica (EÚ) 2018/410), ktorá sa bude uplatňovať v 4. fáze obchodovania s emisnými kvótami (2021 - 2030),  nadobudla účinnosť 8. apríla 2018 (konsolidované znenie).

Momentálne prebieha príprava sekundárnej legislatívy.

  •  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) ..../.... z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide fungovanie registra Únie

Tento delegovaný akt ešte nenadobudol účinnosť. Európsky parlament a Rada majú právo proti nemu vzniesť námietky v súlade s článkom 290 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) ..../.... z 26. februára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie inovačného fondu
    Tento delegovaný akt ešte nenadobudol účinnosť. Európsky parlament a Rada majú právo proti nemu vzniesť námietky v súlade s článkom 290 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
  • SK verzia
  • Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) ..../.... z 15. februára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o určenie zoznamu odvetví a pododvetví, ktoré sa v období rokov 2021 až 2030 považujú za odvetvia a pododvetvia s rizikom úniku uhlíka

Tento delegovaný akt ešte nenadobudol účinnosť. Európsky parlament a Rada majú právo proti nemu vzniesť námietky v súlade s článkom 290 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES

 

Ukončené verejné konzultácie:

 

 

Implementácia sekundárnej legislatívy:

Vykonávacie právne akty

Téma Právny základ Plánované prijatie
Stanovenie revidovaných referenčných úrovní Článok 10a(2) 2020
Úprava bezodplatnej alokácie v dôsledku zmien úrovne činnosti Článok 10a(21) 2019
Modernizačný fond Článok 10d(9) 2020
Monitorovanie, nahlasovanie, overovanie, akreditácia Článok 14 a 15 prijaté

 

Delegované právne akty

Téma Právny základ Plánované prijatie
Aukcie Články 3d(3) a 10(4) 2019
Pravidlá pre bezodplatnú alokáciu Článok 10a(1) prijaté
Inovačný fond Článok 10a(8) prijaté
Zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka Článok 10b(4) prijaté
Register Článok 19(3) prijaté