Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vzory tabuliek

Informácie vyplývajúce z Vyhlášok MŽP SR č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd a č. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach.

600 Bežné výdavky
Táto hlavná kategória zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné. Do kategórie bežné výdavky patria:

  • 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
  • 620 Poistné a príspevok do poisťovní
  • 630 Tovary a služby
  • 640 Bežné transfery

700 Kapitálové výdavky
Zahrňujú sa sem výdavky na obstaranie majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku. Do kategórie kapitálové výdavky patria:

  • 710 Obstarávanie kapitálových aktív
  • 720 Kapitálové transfery