Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Informácie

Informácia 1:

Od 26. marca do 18. júna 2015 budú prebiehať verejné konzultácie k príprave legislatívneho návrhu o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov v sektore mimo ETS (406/2009/ES, tzv. ESD) v kontexte Rámca klimatickej a energetickej politiky EÚ na obdobie 2020-2030.

Cieľová skupina:

Príspevky sa očakávajú najmä od vlád členských štátov, regionálnych vlád, zainteresovaných strán dotknutých sektorov, mimovládnych organizácií a výskumných inštitúcií. Vítaní sú aj všetci občania EÚ a organizácie.

 

Cieľ konzultácie:

Konzultácie sa týkajú prípravy nového legislatívneho návrhu o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov v sektore mimo ETS (406/2009/ES, tzv. ESD) v kontexte Rámca klimatickej a  energetickej politiky EÚ na obdobie 2020-2030. V súlade so závermi Európskej rady z októbra 2014 je v sektoroch mimo ETS cieľom EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 30% v porovnaní s rokom 2005. Záväzky členských štátov, stanovené na základe kritéria HDP/obyvateľa, sa budú pohybovať v rozmedzí od 0 do 40% zníženia. V sektoroch mimo ETS teda nebude pre žiadnu z  krajín EÚ dovolené, na rozdiel od súčasného režimu, ďalej zvyšovať emisie skleníkových plynov v porovnaní s referenčným rokom.

Ako predložiť príspevok:

V záujme transparentnosti žiada Komisia organizácie, ktoré by chceli počas verejných konzultácií predložiť komentáre a stanoviská, aby poskytli Komisii a verejnosti informácie o tom, koho a čo reprezentujú pri registrácii v „Transparency Register“ a podpísali „Code of Conduct“. Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť uvedené informácie, Komisia zaradí príspevok medzi samostatné príspevky.
Ak Vaša organizácie nie je registrovaná, máte teraz príležitosť registrovať sa.
Doručené príspevky budú publikované na internete. Je dôležité prečítať si špecifické vyhlásenie o ochrane osobných údajov, kde je uvedené, akým spôsobom sa bude nakladať s Vašimi osobnými údajmi a príspevkom.

Dotazník je dostupný na:/h3>

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CLIMA-ESD-2030

Kontaktné údaje:

Directorate-General Climate Action - Unit C1
e-mail: CLIMA-ESD-2030@ec.europa.eu
poštová adresa: European Commission
Directorate-General Climate Action
BU24 1/84
B-1049 Bruxelles
Belgium


Viac informácií k verejným konzultáciam nájdete aj na: http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm

Informácia 2:

Od 26. marca do 18. júna 2015 budú prebiehať verejné konzultácie týkajúce sa zahrnutia emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a iného využitia krajiny do  Rámca klimatickej a energetickej politiky EÚ na obdobie 2020-2030.

Cieľová skupina:

Zainteresované strany a experti v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Cieľ konzultácií:

Európska komisia začala verejné konzultácie týkajúce sa začlenenia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a iného využitia krajiny do Rámca klimatickej a energetickej politiky EÚ na obdobie 2020-2030. V októbri 2014 schválili lídri EÚ, spolu s ďalšími cieľmi pre oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, aj cieľ znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 40 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Európska komisia bola vyzvaná, aby v spolupráci s členskými krajinami navrhla postup, ako začleniť využívanie krajiny, zmenu vo využívaní krajiny a lesné hospodárstvo do celkového mitigačného rámca na obdobie 2020-2030.

Ako predložiť príspevok:

V záujme transparentnosti žiada Komisia organizácie, ktoré by chceli počas verejných konzultácií predložiť komentáre a stanoviská, aby poskytli Komisii a verejnosti informácie o tom, koho a čo reprezentujú pri registrácii v „Transparency Register“ a podpísali „Code of Conduct“. Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť uvedené informácie, Komisia zaradí príspevok medzi samostatné príspevky.
Ak Vaša organizácia nie je registrovaná, máte teraz príležitosť registrovať sa.
Doručené príspevky budú publikované na internete. Je dôležité prečítať si špecifické vyhlásenie o ochrane osobných údajov, kde je uvedené, akým spôsobom sa bude nakladať s Vašimi osobnými údajmi a príspevkom.
Dotazník je dostupný na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CLIMA_CONSULTATION_AGRI_LULUCF_2030

Kontaktné údaje:

Directorate-General Climate Action – Unit A2
e-mail:
poštová adresa: European Commission
Directorate-General Climate Action
BU24 CLIMA.A.2
B-1049 Bruxelles
Belgium

 

 


Viac informácií nájdete na: http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm