Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ

Stav k 2016-09-12

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 744/2010 z 18. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, pokiaľ ide o kritické použitie halónov
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 291/2011 z 24. marca 2011 o základnom používaní kontrolovaných látok s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov na laboratórne a analytické účely podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1087/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, pokiaľ ide o nahlasovanie metylbromidu
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1088/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 v súvislosti so žiadosťami o dovozné a vývozné povolenia na výrobky a zariadenia obsahujúce alebo využívajúce halóny na kritické použitie v lietadle

 


 

Prístup k právu Európskej  únie: