Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár podujatí

Marec 2019


Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
podujatia – marec 2019

Termín

Názov

Miesto

Informácia

16.01. – 30.03.2019

Nespútané živly – (Elements Unchained)

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Výstava prezentujúca 4 živly – oheň, vodu, zem, vzduch; klimatická zmena a jej dopad na planétu Zem

20.03.2019

Hravé čítanie

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Interaktívne čítanie pre materské školy a 1. stupeň základných škôl v špecializovanej knižnici múzea

21.03.2019

O prírode, veselo i vážne

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Rozprávanie zoológa a milovníka prírody Miroslava Sanigu, jedného z najznámejších popularizátorov prírody a vedy Slovenska, o zážitkoch z potuliek prírodou

22.03.2019

Voda pre všetkých

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody pre materské školy a 1. stupeň základných škôl. Rozprávanie o vode (voda ako najdôležitejšia tekutina pre život, kolobeh vody, skupenstvá vody, znečistenie, vodné rastliny a živočíchy).

Štátna ochrana prírody
dátum názov miesto info
marec 2019 Tvorivé dielne Sečovce, Trebišov tvorivé dielne pre žiakov základných škôl pri príležitosti Svetového dňa divej prírody a Svetového dňa vody
marec 2019 Svetový deň vody Polomka, Heľpa, Bacúch edukačný program pre základné školy o výzmane vody a ochrane vodných ekosystémov spojený s tematickými hrami a pokusmi
marec 2019 Voda pre život Dubová rozprávanie o význame vody na Zemi, ktorého súčasťou sú úryvky prózy a výber basní s  tematikou vody, ochutnávka vody z rôznych prírodných prameňov z okolia a  výstavka fotografií kryštálov vody - podujatie pre seniorov z DD a DSS Hron
marec 2019 Keď je krajina pod snehom Banská Bystrica edukačný program o živote zvierat v zime pre žiakov základnej školy pri Rooseveltovej nemocnici
1.3. O sýkorke Milke Párnica edukačný program pre materské školy o zimnom prikrmovaní vtácva
1.3. 70. rokov TANAP-u Liptovský Mikuláš beseda pre žiakov základných škôl o prírode Tatranského národného parku pri príležitosti 70. rokov jeho založenia
1.3. Mokrade okolo nás Námestovo prednáška pre žiakov a pedagógov z CVČ o biodiverzite a ochrane mokradí
1.3. Bocian Hodejov otvorenie ekovýchovného programu BOCIAN
1.3. Svetový deň lesov Bacúch edukačný program pre 1.st. základných škôl zameraný na spoznávanie lesného ekosystému spojený s tematickými hrami
4.-7.3. Svetový deň divej prírody Poprad, Kravany, Matejovce beseda pre žiakov 1.st. základných škôl o vzácnych a  ohrozených druhoch živočíchov
4.3. 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine Rimavská Sobota, Gemersko-malohontské múzeum vernisáž výstavy
5.3. Ako žabka o mokraď prišla Špišská Nová Ves terénny progam pre  žiakov základných škôl o biodiverzite mokradí a potrebe ich ochrany
5.3. Ako žabka o mokraď prišla Raslavice edukačný program pre materské školy o význame a ochrane mokradí
7.3. Žabie taxi Prešov prednáška pre verejnosť o záchrane žiab počas jarnej migrácie
8.-31.3. Na pomoc prírode CHKO Biele Karpaty brigády v  chránených územiach v spolupráci s občianskymi združeniami Pre prírodu a KOZA
8.3., 12.3. Jaskyne - ramsarské lokality Jaskyňa Domica, Demänovská jaskyňa slobody exkurzie do jaskýň pre detský turistický oddiel a študentov gymnázia
11.3. - 29.3. Voda pre všetkých Spišská Stará Ves, Správa PIENAP edukačný porgram pre základné školy zameraný na ochranu vodných ekosystémov
12.3. Spevavce našich záhrad Revúca edukačný porgram pre žiakov špeciálnej základnej školy zameraný na poznávanie vtákov
12.3., 20.3., 29.3. Voda je život Brezovica, Oravský Podzámok, Sihelné edukačný program pre  základné školy o význame vody a ochrane vodných ekosystémov
12.3. Určovanie drevín Zvolen exkurzia do Arboréta Borová hora so študentami gymnázia
12., 13., 20., 21.3. Vodný kolotoč Žilina, Krasňany, Jasenové edukačný program pre materské školy o kolobehu vody v prírode
12.-13.3. Bociany a žabky Valaská, Brezno edukačný program pre 1.st. základných škôl zameraný na spoznávanie života bociana bieleho a žiab spojený s dielničkou
13.3., 19.3., 22.3., 27.3., 29.3. Kamufláž Varín, Správa NP Malá Fatra interaktívna výtava Kamufláž - hľadanie zamaskovaných zvierat, spojená s hrami pre žiakov základných škôl
13.3. Malý stopár Stožok edukačný program pre materské školy zameraný na naše šelmy spojený s pracovnou dielňou
13.3,27.3.,28.3. Žaby Rabča, Oravská Jasenica edukačný program pre  základné školy zameraný na spoznávanie našich druhov žiab a ich ochranu
14.3. Aký je najlepší odpad? Zvolenská Slatina edukačný program pre  materské školy o odpadoch a ich separovaní spojený s pracovnou dielňou
14.3. Voda a mokrade Žilina edukačný program pre žiakov 1. st. základných škôl zameraný na význam, funkcie a  ochranu mokradí
14.3., 18.3.,21.3., 26.3. VO-DI-ČKA Valašská Dubová, Tvrdošín, Námestovo, Vyšný Kubín edukačný program pre  materské školy o kolobehu vody v prírode
15.3. Mravce Varín, Správa NP Malá Fatra edukačný program pre deti zo školského klubu zameraný na život a význam mravcov v  prírode
15.3. Kráľovstvo včiel Námestovo edukačný program pre  záladné školy o význame včiel v prírode
15.3. Čo priletí na kŕmidlo vyhodnotenie súťaže spojené s  vychádzkami do okolia škôl
16.3. Zábrany pre obojživelníky VN Sigord brigáda pri VN Sigord - stavba migračných zábran pre obojživelníky spojené so zberom odpadkov
18.3. Mokrade Prešov edukačný program pre žiakov 1. stupňa základných škôl o biodiverzite a ochrane mokradí
19.3.- 29.3. Svetový deň vody Svit, Poprad, Batizovce, Spišská Teplica beseda pre žiakov základných škôl a  špeciálnej záladnej školy o význame vody v prírode
19.3. Mokrade a ramsarské lokality Krpeľany edukačný program pre žiakov 2. st. základných škôl zameraný na problematiku ochrany mokradí
20.3. Mokrade pre život Banská Bystrica prednáška pre základné školy s tematikou mokradí
21.3. BR Poľana Zvolen prezentácia pre študentov strednej zdravotnej školy o činnosti pracovníkov Správy CHKO Poľana spojená s premietaním filmu o biosférickej rezervácii Poľana
21.3., 26.3. Život stromu Banská Bystrica, Sliač edukačný program pre materské školy zameraný na význam stromov v krajine
22.3. Mokrade CHKO Poľana Zvolen edukačný program pre základné školy zameraný na význam a ochranu mokradí v CHKO Poľana pri príležitosti Svetového dňa vody
22.3. Voda - základ života Špišská Nová Ves, Správa NP Slovenský raj prezentácia s besedou pre  základné a stredné školy o výzmane vody v krajine a potrebe jej ochrany
22.3. Môj priateľ bocian Banská Bystrica prednáška pre  základné školy o živote bociana
25.3. CHKO Horná Orava Námestovo prednáška pre CVČ o  prírode CHKO Horná Orava
25.3. Deň vody Mýtna edukačný program pre  materské školy o význame vody v prírode
26.3. Les Varín, Správa NP Malá Fatra edukačný program pre deti zo školského klubu zameraný na význam, funkcie a ochranu lesných ekosystémov
26.3. Vodné vtáctvo Zvolen, VN Môťová terénny progam pre  materské školy zameraný na spoznávanie vodného vtáctva
27.3. Otváranie studničiek územie NP Slovenský raj terénny program pre  základné školy spojený s čistením studničiek a ich okolia
28.3. Životný cyklus žabiek Zvolen edukačný program pre základné školy zameraný na poznávanie a ochranu obojživelníkov
30. 3.

Pobytové znaky živočíchov
územie NP Slovenský raj terénny program pre základné školy zameraný na zisťovanie výskytu živočíchov podľa stôp a pobytových znakov
Slovenská agentúra životného prostredia
TERMÍN NÁZOV MIESTO INFO
11.3. Vyhlásenie 24. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2019
12.3. Metodické dni environmentálnej výchovy pre pedagógov Michalovce
13.3. Metodické dni environmentálnej výchovy pre pedagógov Komárno
19.3. Prvý vzdelávací deň akreditovaného vzdelávania pre učiteľov materských škôl Banská Bystrica - SAŽP
20.3. Metodické dni environmentálnej výchovy pre pedagógov Basnká Bystrica
21.3. Poznávame hrou MŠ Radvanská v  BB Podujatie k medzinárodnému dňu vody
22.3. Beseda so študentami na tému "Voda" Gymnázium Mikuláša Kováča, BB
25.3. Druhý vzdelávací deň akreditovaného vzdelávania pre učiteľov materských škôl Banská Bystrica - SAŽP
Slovenské banské múzeum - Banská Štiavnica
marec, 9:00 do 12:00 Zimomravenie v  Kammerhofe: prehliadka expozície a možnosť ryžovať zlato Zimomravenie v  Kammerhofe
marec. 9:00-15:00 Hravý Starý zámok Starý zámok zimná rodinná hra v Starom zámku
marec Svetový deň vody v  Kammerhofe
marec 18:00-16_00 Svetový deň vody- Interaktívna hodina- Voda je život ..., chráňme si ju! Handlová Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku
pondelok- piatok, 8:00-16:00 Ekodielnička Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová tvorivé dielne pre  školy a verejnosť
1.,7-8.,13.3. v čase 12:00-16:00 a 2.3. v čase 9:00-14:00 Prázdniny v  Dielničke- tvorivé dielne pre malých i veľkých Kammerhof- Dielnička
6.,13.,20.,27.3., vždy o 13:00 Geobádateľňa pre  všetkých Berggericht- Mineralogická expozícia
6.3. KAMMERHOF DEŤOM- špeciálne vstupy pre rodiny s deťmi
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
27-30.3. Účasť na výstave CONECO Incheba, Bratislava