Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Príprava nového PS na roky 2015 – 2021 a AP na roky 2015 – 2018

Pracovná verzia PS na r. 2015 – 2021, správa o plnení AP na r. 2012 – 2014 a návrh AP na r. 2015 – 2018

 

Schválená verzia PS o mokrade Slovenska na r. 2015 – 2021, AP pre mokrade na r. 2015 – 2018 a Správy o plnení AP na r. 2012 – 2014
UV SR č. 304/2015 z 03.06.2015 bol schválený vo vláde materiál Správa o plnení Akčného plánu na roky 2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014 a návrh aktualizácie Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 a jeho Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 (pdf, 666 kB) (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24653.

 

Ramsarský strategický plán (posledná verzia schválená 48. Stálym výborom Ramsarského dohovoru) pre COP12 – február 2015 (pdf, 1 312 kB)
Predbežný návrh Ramsarského strategického plánu – január 2015
Preklad prvotného návrhu Ramsarského strategického plánu – december 2014 (pdf, 593 kB)