Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Relevantné organizácie a inštitúcie SR

Odkazy na relevantné organizácie a inštitúcie SR podieľajúce sa na implementácii

Dohovoru o biologickej diverzite 

Gestorom Dohovoru o biodiverzite v SR je Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), avšak, vzhľadom na široký rozsah tém, ktoré Dohovor zastrešuje, je pre jeho implementáciu nevyhnutná spolupráca ostatných rezortov, a to najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaMinisterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Na implementácii aktivít vypývajúcich z Akčného plánu pre implementáciu Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 sa podieľajú predovšetkým odborné organizácie MŽP SR Štátna ochrana prírody SRSlovenská agentúra životného prostredia.

Témy súvisiace s Dohovorom majú v agende aj nasledovné organizácie a inštitúcie SR:

Štátne odborné organizácie a výskumné ústavy:

Záujmové združenia a organizácie:

Pre úspešnú implementáciu Dohovoru v SR je nevyhnutná aj spolupráca hospodársky zameraných organizácií, ako sú napríklad Štátne lesy TANAPu alebo Slovenský vodohospodársky podnik, a spolupráca vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov, samospráv a občanov SR.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže