Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Relevantné organizácie a inštitúcie SR

Odkazy na relevantné organizácie a inštitúcie SR podieľajúce sa na implementácii

Dohovoru o biologickej diverzite 

Gestorom Dohovoru o biodiverzite v SR je Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), avšak, vzhľadom na široký rozsah tém, ktoré Dohovor zastrešuje, je pre jeho implementáciu nevyhnutná spolupráca ostatných rezortov, a to najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Na implementácii aktivít vypývajúcich z Akčného plánu pre implementáciu Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 sa podieľajú predovšetkým odborné organizácie MŽP SR Štátna ochrana prírody SR a Slovenská agentúra životného prostredia.

Témy súvisiace s Dohovorom majú v agende aj nasledovné organizácie a inštitúcie SR:

Štátne odborné organizácie a výskumné ústavy:  

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a iné prírodovedné múzeá

ZOO Bojnice a ďalšie zoologické záhrady

Botanické záhrady a arboréta

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Národné lesnícke centrum

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (a jeho výskumné ústavy (VÚ), napr. VÚ pôdoznalectva a ochrany pôdy, VÚ rastlinnej výroby, VÚ živočíšnej výroby)

Slovenská akadémia vied (a jej výskumné ústavy, napr. Ústav krajinnej ekológie, Ústav ekológie lesa)

Univerzity, napr. Technická univerzita vo Zvolene a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenský hydrometeorologický ústav 

Agentúra pre rozvoj vidieka

Záujmové združenia a organizácie:

Slovenský rybársky zväz

Slovenská mykologická spoločnosť

Združenie miest a obcí Slovenska

Únia miest Slovenska 

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Environmentálne mimovládne organizácie napr. združené v Zelenej koalícii alebo v Ekofóre

Environmentálne výchovné mimovládne organizácie združené v Špirále

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 

Národná sieť rozvoja vidieka

Pre úspešnú implementáciu Dohovoru v SR je nevyhnutná aj spolupráca hospodársky zameraných organizácií, ako sú napríklad Štátne lesy TANAPu alebo Slovenský vodohospodársky podnik, a spolupráca vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov, samospráv a občanov SR.