Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Financovanie biodiverzity v SR

Možnosti financovania projektov pre biodiverzitu v SR

 • Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 - 2020)

  Cieľom programu je zabezpečiť udržateľné využívanie prírodných zdrojov zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podpora nízkouhlíkového hospodárstva. Prioritné osi a investičné priority programu sú:

  1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry v oblastiach
   • - odpadové hospodárstvo
   • - vodné hospodárstvo
   • - biodiverzita, pôda, ekosystémové služby a zelená infraštruktúra
   • - mestské prostredie, revitalizácia, zníženie miery znečistenia a hluku
  2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
  3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti momoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
  4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov
 • Program LIFE (2014 - 2020)

  Program LIFE podporuje projekty v rámci dvoch tém, a to životné prostredie a klimatická zmena, a nasledujúcich prioritných oblastí:

  1. Životné prostredie
   • - životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov
   • - príroda a biodiverzita
   • - správa a informovanie v oblasti životného prostredia
  2. Klímatická zmena www.apa.sk/index.php
   • - zmierňovanie zmeny klímy
   • - adaptácia na zmenu klímy
   • - správa a informovanie v oblasti klímy

   Súhrnné poskytuje letáčik MŽP SR k programu (pdf, 5,32MB). Komplexné informácie poskytuje webová stránka Európskej komisie k programu LIFE, vrátane aktuálnych informácií o výzvach.

 • Program rozvoja vidieka (2014 - 2020)

  Program podporuje rozvoj mimomestských oblastí sústreďujúc sa na nasledovné priority:

  1. Konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a udržateľné lesné hospodárstvo
  2. Organizácia potravinového reťazca, dobré životné podmienky zvierat a riadenie rizík v poľnohospodárstve
  3. Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
  4. Efektívne využívanie zdrojov a klimatická zmena
  5. Sociálne začlenenie a miestny rozvoj

  Komplexné informácie pre žiadateľov poskytujú záložky webovej stránky Poľnohospodárskej platobnej agentúry k Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Prezentácie s komplexnými informáciami o tomto programe v SR nájdete tu. Vyčerpávajúce informácie o programe poskytuje EÚ Portál programov rozvoja vidieka (sprievodca portálom v slovenčine). Informácie o možnosti podpory ochrany biodiverzity viazanej na poľnohospodárske a lesnícke oblasti prostredníctvom Programu rozvoja vidiaka, vrátane úspešných prípadových štúdií z minulého programovacieho obdobia (v angličtine) poskytuje záložka biodiverzita.

 • Program Interreg STREDNÁ EURÓPA (2014 - 2020)

  Program podporuje medzinárodnú spoluprácu partnerov z minimálne 3 krajín strednej Európy v nasledovných oblastiach:

  1. Inovácie
  2. Nízkouhlíkové mestá a regióny
  3. Prírodné a kultúrne zdroje, vrátane zlepšenia životného prostredia miest
  4. Transport a mobilita

  Súhrnné informácie o programe obsahuje tzv. zhrnutie pre občanov. Partnerov pre projekt je možné hľadať na záložke Project ideas hlavnej stránky programu. Výzva na podanie projektov v roku 2015 je otvorená v období 12.2. 2015 - 13.4.2015. 

 • Program obnovy dediny

  Program je nástrojom pre rozvoj vidieka s dôrazom na zachovávanie kultúrnych a prírodných hodnôt a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít. Termín podávania projektov je každoročne koncom októbra.

 • Dunajská stratégia

  Program bude zameraný na podporu cezhraničnej spolupráce v krajinách v povodí Dunaja, tak aby napĺňal prioritné osi programu:

  1. Inovatívny a spoločensky zodpovedný dunajský región
  2. Kultúrne a environmentálne zodpovedný dunajský región
  3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región
  4. Dobre spravovaný dunajský región
 • Program je v procese prípravy (aktuálne informácie).