Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Financovanie biodiverzity v SR

Možnosti financovania projektov pre biodiverzitu v SR

Cieľom programu je zabezpečiť udržateľné využívanie prírodných zdrojov zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podpora nízkouhlíkového hospodárstva. Prioritné osi a investičné priority programu sú:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry v oblastiach

- odpadové hospodárstvo

- vodné hospodárstvo

- biodiverzita, pôda, ekosystémové služby a zelená infraštruktúra

- mestské prostredie, revitalizácia, zníženie miery znečistenia a hluku

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti momoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov

 

Program LIFE podporuje projekty v rámci dvoch tém, a to životné prostredie a klimatická zmena, a nasledujúcich prioritných oblastí:

1. Životné prostredie

- životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

- príroda a biodiverzita

- správa a informovanie v oblasti životného prostredia

2. Klímatická zmenawww.apa.sk/index.php

- zmierňovanie zmeny klímy

- adaptácia na zmenu klímy

- správa a informovanie v oblasti klímy

Súhrnné poskytuje letáčik MŽP SR k programu. Komplexné informácie poskytuje webová stránka Európskej komisie k programu LIFE, vrátane aktuálnych informácií o výzvach.

Program podporuje rozvoj mimomestských oblastí sústreďujúc sa na nasledovné priority:

1. Konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a udržateľné lesné hospodárstvo

2. Organizácia potravinového reťazca, dobré životné podmienky zvierat a riadenie rizík v poľnohospodárstve

3. Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom

4. Efektívne využívanie zdrojov a klimatická zmena

5. Sociálne začlenenie a miestny rozvoj

Komplexné informácie pre žiadateľov poskytujú záložky webovej stránky Poľnohospodárskej platobnej agentúry k Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Prezentácie s komplexnými informáciami o tomto programe v SR nájdete tu. Vyčerpávajúce informácie o programe poskytuje EÚ Portál programov rozvoja vidieka (sprievodca portálom v slovenčine). Informácie o možnosti podpory ochrany biodiverzity viazanej na poľnohospodárske a lesnícke oblasti prostredníctvom Programu rozvoja vidiaka, vrátane úspešných prípadových štúdií z minulého programovacieho obdobia (v angličtine) poskytuje záložka biodiverzita.

Program podporuje medzinárodnú spoluprácu partnerov z minimálne 3 krajín strednej Európy v nasledovných oblastiach:

1. Inovácie

2. Nízkouhlíkové mestá a regióny

3. Prírodné a kultúrne zdroje, vrátane zlepšenia životného prostredia miest

4. Transport a mobilita

Súhrnné informácie o programe obsahuje tzv. zhrnutie pre občanov. Partnerov pre projekt je možné hľadať na záložke Project ideas hlavnej stránky programu. Výzva na podanie projektov v roku 2015 je otvorená v období 12.2. 2015 - 13.4.2015. 

Program je nástrojom pre rozvoj vidieka s dôrazom na zachovávanie kultúrnych a prírodných hodnôt a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít. Termín podávania projektov je každoročne koncom októbra.

Program bude zameraný na podporu cezhraničnej spolupráce v krajinách v povodí Dunaja, tak aby napĺňal prioritné osi programu:

1. Inovatívny a spoločensky zodpovedný dunajský región

2. Kultúrne a environmentálne zodpovedný dunajský región

3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región

4. Dobre spravovaný dunajský región

Program je v procese prípravy (aktuálne informácie).