Vytlačiť Poslať stránku

Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Horná Orava

Horná Orava je prvým zo 41 chránených vtáčích území Slovenska, kde už začal proces oficiálneho prerokovania návrhu programu starostlivosti na nasledujúcich 30 rokov. Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Horná Orava 2017-2046 je dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dotknuté subjekty, ako aj občianske združenia, môžu zaslať v termíne do 16.08.2016 písomné pripomienky k návrhu. Dokument a jeho prílohy, ako aj oznámenie Okresného úradu v sídle kraja Žilina zo dňa 15. 07.2016 sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR.