6316/2015-2.3
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6316/2015-2.3

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje začatie uvedeného správneho konania:

Žiadateľ: Štrkopiesky ĽN, s.r.o. Muľa 88, 991 22 Bušince

Predmet žiadosti: žiadosť o udelenie výnimky a súhlasu podľa zákona na realizáciu plánu likvidácie štrkoviska v Nitre nad Ipľom

Žiadosť doručená dňa: 24.07.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné žiadosť o účastníctvo zaslať do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia a to v písomnej alebo elektronickej forme ().

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže