Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany - Jánovce
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6090/2015-2.3

Žiadateľ: Obecný úrad Jánovce, Jánovce 248, 059 13 žiada o povolenie výnimky z druhovej ochrany chránených živočíchov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších zmien a doplnkov, a to v súvislosti so stavebným zámerom obce Jánovce na p.č. 419/1 a na priľahlých pozemkoch v k.ú. Jánovce. Potvrdenie o záujme byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších zmien a doplnkov zaslať najneskôr 16.07.2015.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže