Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2017/000625

Žiadosť o súhlas na výrub drevín na parcele č. 1188/15 v k.ú. Zuberec pre žiadateľa: Ing. Michal Borsík, Hrady 246, 027 32 Zuberec - oznámenie o začatí konania