Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2017/000553

Podnet od CHKO Horná Orava na obmedzenie lesohospodárskej činnosti v k.ú. Brezovica - Pozemkové spoločenstvo Urbár Brezovica - výskyt hlucháňa hôrneho, § 4 ods. 2  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.