Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2015/001552

Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ - Anna Chovančáková, Liesek č. 449, 027 12 Liesek