Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Tvrdošín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Tvrdošín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie I/132, 027 44 Tvrdošín, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-TS-OSZP-2017/000553

21.07.2017
Podnet od CHKO Horná Orava na obmedzenie lesohospodárskej činnosti v k.ú. Brezovica - Pozemkové spoločenstvo Urbár Brezovica - výskyt hlucháňa hôrneho, § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. Viac