Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Námestovo

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-NO-OSZP-2017/009550

22.05.2017
Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti AGROVEX Novoť, družstvo, 029 55 Novoť o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív ( liadok 27,5 % , NPK, AMOFOS, močovky a hnoja) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, v užívaní družstva, v k.ú. Novoť, v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z..
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na oszp.no@minv.sk .
Dátum zverejnenia:22. 05. 2017 Viac