Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Námestovo

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-NO-OSZP-2017/004150

16.02.2017
Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci, IČO: 00000647 o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok ( Sekátor, Mustang, Husár) a hnojív ( liadok 27,5 % , NPK) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na pôdnych blokoch č. 4901/1 a 4804/1 v k.ú. Lokca v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z..

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na oszp.no@minv.sk .

Dátum zverejnenia:

16. 02. 2017 Viac