Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Námestovo

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-NO-OSZP-2016/018724

29.11.2016
Žiadosť p. Ľubomíra Bubláka, 029 45 Rabčice č. 37 o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce. Ide o oplotenie pozemku p. C KN č. 1783/49 - t.t.p. vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Rabčice.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na oszp.no@minv.sk .

Dátum zverejnenia:
29. 11. 2016 Viac