Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania: